Железен път и съоръжения

Правила за използване на дансометри

Инструкция за експлатация на вагон "хопер - дозатор" - 2014год. и приложения

Инструкция за ремонт на вагони, релсови самоходни специализирани машини и съоръжения с повишена опасност
Инструкция за технически изисквания, експлоатация и поддръжка на релсовите самоходни специализирани машини
Инструкция за вагонни колооси
Технически изисквания към елементите на железопътната инфраструктура
Инструкция за шенаш и репераж на железния път
Приложения към "Инструкция за шенаш и репераж на железния път"
Инструкция за реда на превоз на релси за безнаставов път по железопътните линии на ДП "НК Железопътна инфраструктура"
Инструкция за натоварване на негабаритни и тежки товари по железопътната мрежа на Република България
Технически норми за устройство, построяване и ремонт на безнаставов релсов път
Инструкция за ремонт и поддържане на изкуствените съоръжения (тунели, мостове и водостоци)
Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътните стрелки
Инструкция за устройство и поддържане на земното платно за жп линии
Заповед 1012/01.09.2010
Инструкция за поддържане и актуализиране на информацията за обектите на жп инфраструктура и процедури за достъп до "Информационна БД на техническите параметри на жп инфраструктура "
Технически условия за доставка на стрелки и части от тях
Инструкция текущо поддържане
Правила за издаване на Протоколи за оценка на съответствие на изделие (ПОСИ) за железопътната инфраструктура

Заповед 2164/25.10.2016 г. за строителния габарит за жп участъци и линии
Заповед 2165/25.10.2016 г. за допустимото осно натоварване и габарити за жп участъци и линии