В НКЖИ отвориха офертите за оценка на съответствието на железопътен участък София – Елин Пелин

Днес, 04.06.2016 г., в сградата на ДП НКЖИ бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по време на строителството за модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътен участък София-Елин Пелин,  част от проект "Модернизация на жп линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември

 

Фирмите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:

 1. ФЕТ ДЗЗД
 2. ОБЕДИНЕНИЕ СУПЕРВИЗИЯ СОФИЯ-ЕЛИН ПЕЛИН
 3. ОБЕДИНЕНИЕ РУБИКОН КИГ АДТ
 4. ОБЕДИНЕНИЕ ЖП КОНСУЛТ
 5. ПМТП КОНСУЛТИНГ ДЗЗД
 6. ОБЕДИНЕНИЕ ТС
 7. ТЕХНИКА И ПРОЕКТИ АД
 8. ОБЕДИНЕНИЕ ЕН АР ИНФРАМ
 9. СДРУЖЕНИЕ ЕPG-ETE
 10. ДЗЗД ЕКИП СОФИЯ-ЕЛИН ПЕЛИН
 11. ЕЖИС ЕТП АЙСИДЖИ ДЗЗД

 

Модернизацията на железопътната отсечка София – Елин Пелин попада в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София  - Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин Септември”, която е част от направление София - Пловдив – Бургас.

 

Железопътната линия София-Пловдив е сред най-важните жп връзки в страната с важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща един от най-големите индустриални центрове – София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България.

Изпълнението на проект „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин, част от проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“ се осъществява със съфинансиране от Механизъм за свързване на Европа (МСЕ).