Информация за сключени Споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по линия на „Механизма за свързване на Европа“/МСЕ/-сектор „Транспорт“

1. Споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по линия на „Механизма за свързване на Европа“/МСЕ/:

1.1 Развитие на железопътен възел София – железопътен участък  София –Волуяк

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/[M 2014]/1048666 на български език

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/[M 2014]/1048666 на английски език

1.2 Модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/М2014/1048809 на български език

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/М2014/1048809 на английски език

1.3 Модернизация на железопътен участъка Костенец – Септември

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/M2015/1127671 на български език

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/M2015/1127671 на английски език

2. Общи документи  и указания:

2.1 Оперативно споразумение по многогодишната работна програма за 2014 г. на „Механизма за свързване на Европа“/“, сектор „Транспорт“ за проекти с Бенефициент ДП НКЖИ на български език

Анекс към Оперативно споразумение по многогодишната работна програма за 2014 г. на „Механизма за свързване на Европа“ на български език

2.2 Анекс VII –Модел на Общи условия за изготвяне на удостоверението за финансовите отчети на български език

Анекс VII –Модел на Общи условия за изготвяне на удостоверението за финансовите отчети на английски език

2.3 Методика за начина на определяне на задачите и размера на възнагражденията на служителите на ДП НКЖИ участващи в Звената за подготовка, изпълнение и управление/ЗПУИП/ на проектите, финансирани по „Механизма за свързване на Европа“/МСЕ/ - сектор „Транспорт“ на български език