Нередности

 

ЦЕЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА НЕРЕДНОСТ

 

          Осъществяване на ефективно противодействие, предотвратяване и борба с измамите, злоупотребите, неефективното управление или използване на средства и имущество, принадлежащи на ЕС, или предоставени на българската държава от фондове и по програми на ЕС, в т.ч. и на установени такива практики и прояви по проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

  Определения на измама и нередност съгласно законодателството на Европейските общности:
  Нередност е всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет
  Подозрение за измама е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в чл., параграф 1, буква а) от Конвенцията относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, на основание на член К.3 от Договора за Европейския съюз.
  Измама по смисъла на чл. 1 от Конвенция от 1995 г., изготвена въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита финансовите интереси на Европейските общности:

“Измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности съставляват:

  • Относно разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности,
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат,
- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

  • По отношение на приходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- използването или предоставянето на фалшиви, грешни, или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от ли от името на Европейските общности,
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект,
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
  Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз. Информация за нередности и измами, на базата на която се стартира процедура за докладване на нередност, може да бъде:

1. сигнал извън НКЖИ - от външни контролни органи, от средствата за масово осведомяване, от отделни лица;
2. сигнал в рамките на НКЖИ - от вътрешни контролни органи, от звеното за вътрешен одит, от служител вследствие на изпълнение на заложените в контролната среда проверки и други.

Сигналите са устни или писмени, като могат да бъдат подавани и анонимно.
  Служителите на НКЖИ, участващи във финансовото управление и контрол на програми, финансирани от фондове на Европейския съюз, са задължени да подават сигнали за нередности и измами или за подозрение за нередности и измами на служителя по нередностите в УО на ОПТ.
  При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:

 

1. до ресорния заместник-министър или ръководител на ведомство;
2. до ръководителя на Сертифициращия орган в Министерството на финансите по програми, съфинансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
3. до председателя на съвета и до дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в администрацията на Министерския съвет;
4. до Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия в Брюксел.

 

Сигнали за нередности и измами, свързани с изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, могат да бъдат подавани на следния електронен адрес: nerednosti_opt@rail-infra.bg. 
Телефонни номера за сигнали: 932 32 07; 932 31 93.