Техническа помощ за внедряване на оптичен кабел по линията Пловдив-Бургас

ИСПА Финансов меморандум N: 2005 BG 16 PPA 004
Изпълнителна агенция: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ)

Изпълнител: Консорциум Судоп Прага (Чехия)-Транс Ел Инженеринг (България)

Стойност на договора:   144 354.06  Евро (без ДДС)

Източници на финансиране:           

ИСПА: 85%

Национално съфинансиране:   15%       

Начало – край на проекта: 07.10.2009 г. – 14.12.2010 г.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Избран е най-ефективния от икономическа и техническа гледна точка вариант за внедряване на оптичен кабел;
  • Изготвени анализ разходи-ползи на инвестиционния проект и финансов анализ на избрания вариант;
  • Изготвени технически спецификации и идеен проект;
  • Изготвена стратегия за изпълнение;
  • Изготвена Апликационна форма за отпускане на средства от Кохезионния фонд за приоритетни дейности;
  • Изготвена документация за процедура, съгласно ЗОП, за избор на изпълнител на техническо проектиране за оптичния кабел по линията Пловдив-Бургас