Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир-Гюешево

 

ИСПА Финансов меморандум N: 2006 BG 16 P PA 002        
Изпълнителна агенция: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”(ДП НКЖИ)

Изпълнител: Мотт Вектор Гама (България)

Стойност на договора:  1 015 937 Евро (без ДДС)

Източници на финансиране:  

ИСПА: 85%

Национално съфинансиране: 15%    

Начало – край на проекта: 23.12.2009 г. –  23.12.2010 г.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

  • Изпълнени предпроектни проучвания;
  • Изготвен идеен проект;
  • Изготвени анализ разходи-ползи и финансов анализ на избрания сценарий за развитие на проекта;
  • Изготвено техническо задание за обхвата на ДОВОС и документация за избор на изпълнител за изготвяне на ДОВОС, както и Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони;
  • Препоръчан е най-ефективният от икономическа и техническа гледна точка вариант за развитие;
  • Изготвени са предложения за проектна документация за процедурите към следващите фази на изпълнение на проекта: стратегия за експлоатация и поддръжка, стратегия за поетапно изпълнение на проекта и подробна програма за модернизация на железопътната линия Радомир-Гюешево.