Техническа помощ за модернизация на железопътни линии в България: Железопътна линия София-Драгоман

ИСПА Финансов меморандум N: 2006 BG 16 P PA 002        
Изпълнителна агенция: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ)

Изпълнител: Пойри Инфра (Германия)

Стойност на договора:  755 689. 40 Евро (без ДДС)

Източници на финансиране:           

ИСПА: 85%

Национално съфинансиране: 15%    

Начало – край на проекта: 21.08.2008 г. – 21.12.2010 г.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Изготвени предпроектни проучвания за модернизация на железопътната линия София-Драгоман, включително:
  • Определен Операционен план на базата на трафик прогнози за цялата линия за три алтернативни сценария за развитие;
  • Определени и позиционирани всички съоръжения, необходими за изпълнението на Операционен план (главни и второстепенни коловози, съоръжения, пресичания, гарови ситуации, сигнализация, централизация, телекомуникации, електрозахранване и др.);
  • Изготвена детайлна програма за подновяване, включително подробен инвестиционен план и предложения за поетапно изпълнение;
 • Изготвено проучване за необходимостта от ДОВОС и подготвена тръжна документация за избор на изпълнител за изготвянето му съгласно българските и европейски законови разпоредби;
 • Изготвени анализ разходи-ползи и финансов анализ;
 • Изготвен идеен проект и техническа спецификация;
 • Изготвени тръжна стратегия и тръжна документация за договорите за изпълнение, строителен надзор и доставка за модернизация на железопътната линия София – Драгоман.