Техническа помощ за модернизация на железопътни линии в България: Железопътна линия София-Пловдив

ИСПА Финансов меморандум N: 2006 BG 16 P PA 002        
Изпълнителна агенция: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ)

Изпълнител: Пойри Инфра (Германия)

Стойност на договора:   1 277 207.12 Евро (без ДДС)

Източници на финансиране:           

ИСПА: 85%

Национално съфинансиране: 15%    

Начало – край на проекта: 28.01.2008 г. – 17.12.2010 г.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Изпълнени предпроектни проучвания за модернизация;
  • Изготвен идеен проект за модернизация;
  • Изготвени анализ разходи-ползи и финансов анализ;
  • Изготвена тръжна документация за избор на изпълнител за изготвяне на ДОВОС съгласно българските и европейски законови разпоредби;
  • Препоръки за избор на най-ефективната от икономическа и техническа гледна точка алтернатива за модернизация на железопътната линия София-Пловдив;
  • Предложение за тръжна стратегия за изпълнение на строително-монтажни работи.