Техническа помощ за развитие на железопътен възел София

ИСПА Финансов меморандум N: 2006 BG 16 P PA 002        
Изпълнителна агенция: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ)

Изпълнител: Евротранспроект груп (България)

Стойност на договора:  503 622.50 Евро (без ДДС)

Източници на финансиране:           

ИСПА: 85%                                         

Национално съфинансиране: 15%    

Начало – край на проекта: 25.11.2009 г. – 22.12.2010 г.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Изпълнени предпроектни проучвания;
  • Изготвена стратегия за поетапно изпълнение на проекта;
  • Изготвени анализ разходи-ползи и финансов анализ на избрания сценарий за развитие на проекта;
  • Избран е най-ефективния от икономическа и техническа гледна точка вариант за развитие;
  • Изготвено техническо задание за обхвата на ДОВОС и документация за избор на изпълнител за изготвяне на ДОВОС, както и Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони;
  • Изготвен идеен проект;
  • Изготвени идеен проект и тягови изчисления, свързани с контактната мрежа.