ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РАДОМИР – КУЛАТА

Максимална стойност на допустимите разходи: 3 000 000 евро

Източници на финансиране:

ЕК - 50%

Национално съфинасиране - 50%

Съфинансиране ДП НКЖИ - 20%  с ДДС

 

Програма: Многогодишна програма 2007-2013 г. на ИА ТЕN –Т

Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Управляващ орган: Дирекция „Координация на програми и проекти”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Срок за изпълнение: 2011 – 2015 г.

 

Основни дейности:

На 01.02.2013 г. е сключен договор за техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата

Стойност на договора: 2 010 000 лева

 

Консултант: ДЗЗД „Евротранспроект 2010”

  • Изготвяне на предварителни проучвания и разработване на варианти за модернизация;
  • Разработване на идеен проект за избрания вариант на модернизация;
  • Изготвяне на изходни данни за възлагане на ОВОС.

 

 Изготвени са :

  • Пред-проектно проучване и идеен проект за модернизация на железопътната линия Радомир - Кулата;
  • Икономически анализ на разходите/ползите и финансов анализ;
  • Избран е оптимален технически и икономически най-изгоден вариант за модернизация;
  • Предложение/я за тръжна стратегия за последващо проектиране и възлагане на бъдещите строителни работи за модернизация;
  • Одобрен ДОВОС за избрания вариант на идейно трасе.

 Проектът е приключен.