Обяви и съобщения

 ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

  • Продължава се пълното прекъсване на влаковото движение в участъка Нова Загора – Зимница до 15.07.2014 г.
  • От 15.06.2014 г. до 15.08.2014 г. предстои пълно прекъсване на влаковото движение в участъка Септември – Добринище за реконструкция на железопътен мост на км. 6+783. През времето на прекъсването пътниците ще се трансбордират с автобуси в целия участък.
  • Въз основа на Заповед 858/13.05.2014 г. и Заповед 885/16.05.2014 г. на Генерален Директор на ДП "НКЖИ" са актуализирани т. 4.2.1.1., 4.2.6.1.4., създадени са т. 5.1.1., 5.1.2., актуализирани са таблица 2 и таблица 8 в Референтен документ и приложенията му и е добавен нов Анекс 8.
  • Въз основа на Заповед 1008/09.06.2014 г. на Генерален Директор на ДП "НКЖИ" са актуализирани т. 7.2.2.1, т.7.2.2.2, т.7.2.2.3 в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/.
  • Въз основа на Заповед 1075/20.06.2014 г. на Генерален Директор на ДП "НКЖИ" в т. 7.2.3.5. Такса за заявен и неизползван капацитет (в сила от 15.06.2014 г.) се актуализират точки: 7.2.3.5.1. Определение и 7.2.3.5.2. Определение за рамера на ставката в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ.
  • За монтиране на 4 бр. нови стрелки, връзка на нови коловози 4 и 5 в гара Свиленград с турско и гръцко трасе и изместване на дезинфекционната рамка ще бъде прекъснато движението на влаковете от 21.00 ч. на 14.07.2014 г. до 21.00 ч. на 17.07.2014 г. между Свиленград и турска граница и Свиленград и гръцка граница.
  • Въз основа на Заповед 1182/07.07.2014 г. на Генерален Директор на ДП "НКЖИ" се актуализират Таблица 8. Списък на електрифицирани/неелектрифицирани жп линии и Таблица 9. Списък с местоположението на неутралните вставки в жп мрежата в Приложенията към Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ.
  • От  08.00 ч. на 26.08.2014 г. до 28.08.2014 г. предстои пълно прекъсване на влаковото движение в междугарието Симеоновград – Харманли  за реконструкция на мост .
  • Пълното прекъсване на влаковото движение в участъка Плачковци – Радунци ще продължи до 30.09.2014 г. Организацията по транспортиране на пътниците и товарите в засегнатия участък ще се запази.
  • За реконструкция на съществуващ стоманен мост във входните стрелки на гара Харманли ще бъдат разрешени 2 бр. 46 часови прекъсвания на движението на влаковете за времето от 08.00 ч. на 13.09.2014 г. до 06.00 ч. на 15.09.2014 г. и от 08.00 ч. на 27.09.2014 г. до 06.00 ч. на 29.09.2014 г. в междугарието Симеоновград – Харманли. За реконструкцията на моста ще са необходими още 5 прекъсвания в посоченото междугарие, за които ще Ви информираме допълнително.

  • Въз основа на Заповед 1640/17.09.2014 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ" е актуализирана таблица 4.2 "Списък на жп мостовете по II жп линия и отклоненията и" в Приложенията към Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/. 


   Въз основа на Заповед 1837/15.10.2014 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ" са актуализирани таблици 2 "Сведение за допустимите максимални скорости по железен път в Графика за движение на влаковете 2013/2014 г.", таблица 2.1. "Постоянни намаления на скоростите в ГДВ 2013/2014 г.", таблица 3 "Сравнителна таблица на допустимите максимални скорости в ГДВ 2013/2014 г." и таблица 9 "Списък с местоположението на неутралните вставки в жп мрежата на ДП НКЖИ" в Приложенията към Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/.

    

   Във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” фаза 2 „Харманли – Любимец” ще бъде прекъснато на движението на влаковете в участъка Симеоновград – Свиленград за времето от 08.00 ч. на 29.11.2014 г. до 20.00 ч. на 01.12.2014  г.  

    

   Поради недовършени строително-ремонтни работи в участъка Нова Загора – Зимница в част осигурителна техника се преустановява движението на всички категории пътнически влакове от 25.11.2014 г. до 13.12.2014 г. Влаковете ще се отклоняват по маршрут Стара Загора – Тулово – Зимница и обратно. Пътниците ще се трансбордират с автобуси в засегнатите участъци.

    

   Във връзка с пропускането на международен тестов влак на „ДИ БИ Шенкер Рейл България” ЕООД, пълното прекъсване на влаковото движение  в участъка Симеоновград – Свиленград за изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” фаза 2 „Харманли – Любимец”, планувано за периода  от 08.00 ч. на 29.11.2014 г. до 20.00 ч. на 01.12.2014  г. ще се състои в периода от 08.00 ч. на 01.12.2014 г. до 20.00 ч. на 03.12.2014  г.  

   Поради лошите метеорологични условия, за довършване на строително ремонтите работи, пълното прекъсване на влаковото движение в участъка Димитровград – Симеоновград ще продължи до 23.12.2014 г. Организацията на движението на товарните влакове ще се запази. Пътниците от вътрешно съобщение ще се трансбордират в участъка Димитровград – Свиленград, а тези в международно съобщение в участъка Ябълково – Димитровград север – Свиленград. 

   Поради недовършени строително-ремонтни работи в участъка Нова Загора – Зимница в част осигурителна техника се продължава отклоняването на всички категории пътнически влакове от  до 21.01.2015 г. по маршрут Стара Загора – Тулово – Зимница и обратно. Пътниците ще се трансбордират с автобуси в засегнатите участъци.

   Поради лошите метеорологични условия и наводненията в югоизточна България, за довършване на строително ремонтите работи, пълното прекъсване на влаковото движение в участъка Димитровград – Симеоновград ще продължи до 14.01.2015 г. Организацията на движението на товарните влакове ще се запази. Пътниците от вътрешно съобщение ще се трансбордират в участъка Димитровград – Свиленград, а тези в международно съобщение в участъка Ябълково – Димитровград север – Свиленград. 

    На основание Заповед 14/06.01.2015 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ"  в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ се актуализират фиг. 6 "Международни железопътни коридори, преминаващи през Република България", фиг. 7 "Международен железопътен коридор 11 на RNE", таблица 5 "Списък на гарите и информация за тях" и се изменя Анекс 4 "Процес и метод на разпределение на маршрутите".


   Във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка Симеоновград – Свиленград за времето от 08.00 ч. на 25.02.2015 г. до 22.00 ч. на 27.02.2015  г.  


   За механизирано подновяване на железния път в междугарието Макоцево – Долно Камарци по 3-та жп линия  предстои пълно прекъсване на влаковото движение за 90 календарни дни от 15.03.2015 година до 13.06.2015 година, след което 20 календарни дни ще се работи в „прозорци“ до 5 часа в светлата част на деня. Ремонтът ще окаже влияние върху маршрута Пирдоп – Столник - Искър/Илиянци. Алтернативният маршрут е Пирдоп – Карлово – Пловдив – Искър.


   За механизирано подновяване на железния път в междугарието Захарна фабрика – Горна баня по 5-та жп линия предстои пълно прекъсване на влаковото движение за 45 календарни дни в периода от 01 април 2015 до 15 май 2015 година, след което 75 календарни дни ще се работи в „прозорци“ до 6 часа в светлата част на деня. Алтернативният маршрут е София – Волуяк – Разменна – Перник разпределителна/Батановци.


   За механизирано подновяване на железния път в междугарието Курило - Реброво, път № 2, по 2-ра жп линия предстои пълно прекъсване на влаковото движение за 120 календарни дни от месец май 2015 година, след което 45 календарни дни ще се работи в „прозорци“ до 6 часа в светлата част на деня.


   За механизирано подновяване на железния път в междугарието Клисура – Христо Даново по 3-та жп линия предстои пълно прекъсване на влаковото движение за 115 календарни дни от 01.09.2015 година до 25.12.2015. Ремонтът ще окаже влияние върху маршрута Пирдоп – Карлово. Алтернативният маршрут е Пирдоп  - Казичене – Пловдив.

   Съгласно Заповед 200/02.02.2015 г.  на Генерален директор на ДП "НКЖИ" е изготвен и публикуван ежегоден Доклад за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ и Приложенията към него с валидност от 13.12.2015 г. до 10.12.2016 г.

   Въз основа на Заповед 261/13.02.2015 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ" e актуализиран Анекс 7 "Ценова листа на ДП НКЖИ" - т. III Други услуги в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ с валидност от 14.12.2014 до 12.12.2015 г.

    

   Във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка Симеоновград – Свиленград за времето от 08.45 ч. на 10.03.2015 г. до 20.45 ч. на 11.03.2015  г. и втори път от 08.45 ч. на 20.03.2015 г. до 20.45 ч. на 21.03.2015  г.

    

   Във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка Симеоновград – Свиленград за времето от 08.45 ч. на 06.04.2015 г. до 20.45 ч. на 07.04.2015 г.

   Въз основа на Заповед 601/02.04.2015 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ" е актуализирана т.4.2.1.1 Линии и в част "Приложения" таблици от 4.1 до 4.10 (Мостове и тунели) в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ с валидност от 14.12.2014 до 12.12.2015 г. и 13.12.2015 г. до 10.12.2016 г.

   Във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка Симеоновград – Свиленград за времето от 08.30 ч. на 26.05.2015 г. до 20.30 ч. на 28.05.2015 г.

    

   За изпълнение на обект „Рехабилитация на железния път в междугарието Захарна фабрика – Горна баня от км. 2+935 до км. 7+342 с обща дължина 4407 м.” ще бъде прекъснато движението на влаковете от 09.20 ч. на 25.05.2105 г. до 14.20 ч. на 08.07.2015 г. Движението на бързите влаковете ще бъде отклонено по маршрут Перник – Перник разпределителна – Разменна – Волуяк – София. Пътниците от влаковете в участъка Горна баня – Захарна фабрика – София ще се отвозват с автобуси.

    

   Във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” през месец юни ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка Симеоновград – Свиленград, както следва:

   1. От 06.30 ч. на 13.06.2015 г. до 23.30 ч. на 15.06.2015 г.
   2. От 06.30 ч. на 23.06.2015 г. до 18.30 ч. на 25.06.2015 г.

    

   За Изпълнение на обект „Проектиране и строителство на надлез за обществен градски транспорт, , автомобили и велосипеди и нова улица между кв. Родина и център гр. Русе по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе” се предвижда 32 часово прекъсване на движението в междугарието Русе – Русе разпределителна от 08.00 ч. на 02.07.2015 г. до 16.00 ч. на 03.07.2015 г. Международните бързи влакове 460 и 461 и бързи влакове 9647/9646 ще бъдат отклонени по маршрут Долапи – РП Доростол – Русе запад – Русе. Пътниците  от отменените влакове в участъка Русе – Русе разпределителна ще се трансбордират с автобуси.

   Във връзка с изпълнението на обект: „Изместване на жп. линията в участъка Генерал Тодоров – Кулата”, се преустановява движението на влаковете в междугарието Генерал Тодоров –Кулата  от 05:30 часа на дата 06.07.2015 г. до 17:30 часа на дата 10.07.2015 г. Пътниците от отменените влакове в участъка ще се отвозват с автобуси.

    

   Въз основа на Заповед 1181/16.06.2015 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ" е актуализирана т.4.2.1.2 Гари и в част "Приложения" таблици 5, 8 и 9 в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ с валидност от 14.12.2014 до 12.12.2015 г. и 13.12.2015 г. до 10.12.2016 г.

  • Пълното прекъсване на влаковото движение за механизирано подновяване на железния път в междугарието Захарна фабрика – Горна баня по 5-та жп линия ще продължи до 03.08.2015 г. Организацията за обслужване на пътниците и на товарните влакове се запазва.

  • Във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград”ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка Симеоновград – Свиленград за времето от 03:00 ч. на 04.08.2015 до 22:00 ч. на 06.08.2015 г. – 67 часа.

 

 

 • Въз основа на Заповед 1413/15.07.2015 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ"  в Раздел „ Приложения“ се създава нова таблица 6 „Информация за капацитета на железопътната инфраструктура“ в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ с валидност от 14.12.2014 до 12.12.2015 г. и 13.12.2015 г. до 10.12.2016 г. 

 

         

 • Във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка Симеоновград – Свиленград, както следва:

   

  1. От 08.30 ч. на 25.08.2015 г. до 08.30 ч. на 27.08.2015 г. с продължителност 48 ч.
  2. От 00.00 ч. на 19.09.2015 г. до 24.00 ч. на 23.09.2015 г. с продължителност 120 ч.
  3. От 08.30 ч. на 09.10.2015 г. до 08.30 ч. на 11.10.2015 г. с продължителност 48 ч.
  4.  
 • Във връзка с изпълнение на обект „ЖП линия № 4 Русе – Горна Оряховица – Дъбово от км. 195+970 до км. 200+725 – неотложно укрепване на прилежащите скатове от км. 195+970 до км. 196+110; от км. 196+460 до км. 196+518 в междугарието Плачковци – Кръстец и от  км. 200+580 до км. 200+725 в междугарието Кръстец – Радунци ” ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка Плачковци – Кръстец – Радунци от 06.00 ч. на 10.09.2015 г. до 18.30 ч. на 28.11.2015 г.

  Пътниците от отменените Пътнически влакове в участъка ще се трансбордират с автобуси между Плачковци и Дъбово. Международните влакове ще се трансбордират в участъка Горна Оряховица – Димитровград.

  Товарните влакове ще се отклонят по маршрут Русе разпределителна – Карнобат – Нова Загора.  За извършване на строително-ремонтини дейности във връзка с изпълнение на обект „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от железопътната инфраструктурав участъка гара Клисура – гара Христо Даново от км. 116+525 до км. 130+009 с обща дължина 13 484 м.” от 31.08.2015 г. до 12.12.2015 г. ще се ползват ежедневни  влакови прозорци в междугагарието Клисура – Христо Даново за времето от 10.10 ч. до 17.40 ч. През време на прозорците ще се трансбордират пътниците от влакове №№ 3621, 3622, 30113 и 30116 в участъка Стряма – Христо Даново. Прозорците Ще продължат и през 2016 г.
 • За изграждане на железопътна варианта при мост на км. 106+700 в междугарието Септември – Пазарджик по път № 1 и коловоз № 3 в гара Пазарджик за връзване на коловоз № 2 в гара Пазарджик с път № 1 в междугарието Пазарджик – Огняново ще бъде прекъснато движението на влаковете в участъка Септември – Огняново от 08.30 ч. на 17.09.2015 г. до 8.30 ч. на 18.09.2015 г. Всички пътници от  отменените пътнически влакове ще се превозват с автобуси в участъка Белово-Стамболийски – Пловдив и обратно. Товарното движение ще бъде отклонено по маршрут Казичане – Карлово - Пловдив  и обратно.

   

  За изпълнение на обект „ЖП надлез на км 1+545 по 4-та жп линия Русе – Подкова и реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра” км. 0+000 до км. 0+293” ще бъде прекъснато движението на влаковете между Гюргево север и Русе разпределителна, както следва:

  • От 15.50 ч. на 09.10.2015 г. до 14.30 ч. 10.10.2015 г.
  • От 15.50 ч. на 09.11.2015 г. до 14.30 ч. 10.11.2015 г.

   

  За изпълнение на обект „ЖП надлез на км 1+545 по 4-та жп линия Русе – Подкова и реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра” км. 0+000 до км. 0+293” обявеното прекъсване на движението на влаковете между Гюргево север и Русе разпределителна от 15.50 ч. на 09.11.2015 г. до 14.30 ч. 10.11.2015 г. няма да се състои. Движението ще бъде прекъснато от 08.00 ч. на 29.11.2015 г. до 14.30 ч. на 02.11.2015 г. Пътниците от международните бързи влакове 460 и 461 на дати 29.11, 30.11 и 01.12.2015 г. ще бъдат отвозвани с автобус между Русе и Гюргево север.

  За възстановяване на проектната скорост на движение на влаковете в междугарието Реброво - Курило по  път № 2, от 09.00 ч. на 26.12.2015 г. до 12.12.2015 г. ще бъде прекъснато движението на влаковете в междугарието. Движението на влаковете между Курило и Реброво ще се извършва по път № 1. Ремонтът Ще продължи и след 13.12.2015 г.

  За ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в участъка Подвис – Прилеп” ще се извършват строително ремонтни дейности в условията на влакови „прозорци”, както следва:

  • Ежедневно от 26.10.2015 г. до 10.11.2015 г. за времето от 11.40 ч. до 17.40 ч., като ще се трансбордират 2 бр. бързи и 4 бр. пътнически влака в участъка Лозарево – Завет.
  • Ежедневно от 21.11.2015 г. до 12.12.2015 г. за времето от 09.40 ч. до 17.40 ч., като ще се трансбордират 2 бр. бързи и 6 бр. пътнически влака в участъка Лозарево – Завет и 2 бр. бързи влака в участъка Завет – Церковски.

  Информирам Ви, че във връзка с изпълнението на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” за изграждане на временна железопътна линия на км. 255+731  в гара Симеоновград ще бъде преустановено движението на влаковете от 06.50 ч. на 01.12.2015 г. до 18.50 ч. на 02.12.2015 г. в междугарията Димитровград – Симеоновград, Гълъбово – Симеоновград и Симеоновград – Харманли.

  За извършване на строително ремонтни дейности по проект  „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив-Бургас” от 26.01.2016 г. до 24.03.2016 г. се преустановява движението на влаковете в междугарието Карнобат – Черноград по път № 1 и в междугарието Долно Езерово – Дружба по път № 2. За ремонт на контактната мрежа в гарите от Айтос до Бургас ежедневно ще се ползват влакови „прозорци” в интервала от 10.00 ч. до 16.00 ч. По тази причина за посочения период ще се трансбордират следните влакове: бързи влакове №№ 3621/3624/8611/8612 в участъка Черноград – Бургас; пътнически влакове №№ 30150/30155 в участъка Карнобат – Бургас и 80122/80143/80142/80145/80250/80253 в участъка Черноград – Бургас.

  За отстраняване на забележки по извършени строително ремонтни работи в участъка Стара Загора – Ямбол от 26.01.2016 г. до 29.02.2016 г. ще се ползват влакови „прозорци” в интервала от 13.00 ч. до 15.00 ч. По тази причина за посочения период ще се трансбордират следните влакове: пътнически влак 80101 в участъка Стара Загора – Зимница и пътнически влак 80102 в участъка Ямбол – Стара Загора.


  За извършване на строително ремонтни дейности по проект  „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна система” от 01.02.2016 г. до 05.02.2016 г., ще се ползват влакови „прозорци” в участъка Стамболийски – Пловдив в интервала от 09.10 ч. до 16.15 ч. По тази причина за посочения период в този участък ще се трансбордират пътниците от следните влакове: бързи влакове №№ и 1621, 1623, 1624, 8601, 8602 и 8610; пътнически влакове №№ 10111, 10114, 10116, 10235, 18203, 18204, 18205, 18206.


  За извършване на строително ремонтни дейности в междугарието Клисура – Христо Даново от 02.02.2016 г. до 31.03.2016 г.  без 03 и 04.03.2016 г., ще се ползват влакови „прозорци” в интервала от 10.10 ч. до 17.20 ч. По тази причина за посочения период в участъка Стряма – Иганово ще се трансбордират пътниците от следните влакове: бързи влакове №№ и 3622 и 3623; пътнически влакове №№ 30113 и 30116.

  Съгласно Заповед 258/03.02.2016 г.  на Генерален директор на ДП "НКЖИ" е изготвен и публикуван ежегоден Доклад за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ и Приложенията към него с валидност от 11.12.2016 г. до 09.12.2017 г.

  За смяна на оловни плочи на железопътен мост се преустановява движението на влаковете в междугарието Генерал Тодоров – Петрич за времето от 09.10 ч. на 08.03.2016 г. до 18.30 ч. на 09.03.2016 г. Пътниците от влаковете в участъка ще се превозват с автобусен транспорт.

  За извършване на строително ремонтни дейности на железопътен мост в междугарието Септември – Пазарджик по проект  „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна система” се преустановява движението на влаковете в участъка Белово - Стамболийски за времето от 09.50 ч. на 22.03.2016 г. до 08.00 ч. на 25.03.2016 г. Пътниците от влаковете в участъка ще се превозват с автобусен транспорт. Товарните влакове ще се отклоняват по маршрут Казичене – Карлово – Пловдив и обратно.

  Във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” Фаза 4.1. “Димитровград – Харманли” за извършване на строително-ремонтни дейности в гара Симеоновград, ще бъде прекъснато движението на влаковете, както следва:

  1.  В участъка Нова Надежда - Симеоновград за времето от 08.10 ч. на 09.05.2016 г. до 15.00 ч. на 16.05.2016 г.

  Пътниците от отменените влакове ще се трансбордират в участъка Димитровград – Свиленград, а международните бързи влакове – в участъка Димитровград – Капъкуле.

  Транзитното товарно движение ще се отклони по маршрут  Пловдив – Стара Загора – Нова Загора – Симеоновград – Свиленград и обратно.

  1. В участъка Гълъбово - Симеоновград за времето от 07.00 ч. на 06.06.2016 г. до 19.00 ч. на 07.06.2016 г.

    Транзитното товарно движение ще се отклони по маршрут  Нова Загора – Стара Загора – Димитровград - Симеоновград – Свиленград и обратно.

  1. В участъка Нова Надежда - Симеоновград за времето от 07.00 ч. на 08.06.2016 г. до 19.00 ч. на 10.06.2016 г.

  Пътниците от отменените влакове ще се трансбордират в участъка Димитровград – Свиленград, а международните бързи влакове – в участъка Димитровград – Капъкуле.

  Транзитното товарно движение ще се отклони по маршрут  Пловдив – Стара Загора – Нова Загора – Симеоновград – Свиленград и обратно.

      За времето от 07.00 ч. на 06.06.2016 г. до 19.00 ч. на 10.06.2016 г. няма да има връзка по маршрут Димитровград – Симеоновград – Гълъбово – Любеново предавателна.

              Товарно движение ще се отклони по маршрут  Димитровград – Стара Загора  -Нова Загора – Любеново предавателна и обратно.

   

  Въз основа на Заповед 855/21.04.2016 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ" е актуализирана т. 4.2.2.1 Линии и т. 4.2.2 "Техническо описание и възможности" в Доклада,  актуализира се Анекс 2, таблица 1.1 се променя в таблица 1 "Километрично положение на гарите по жп мрежа на ДП "НКЖИ", добавя се нова таблица 1.1 "Разстояния между експлоат. пунктове от жп инфраструктура, управлявана от ДП "НКЖИ" използвани за начисляване на инфраструктурни такси и цени за услуги в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ с валидност от 13.12.2015 до 10.12.2016 г. и 11.12.2016 г. до 09.12.2017 г.
 • За укрепване на наводнено земно платно по 83-та жп линия от км 10+350 до км 10+380 в следствие на падналите проливни дъждове, се преустановява движението на влаковете от 10.00 ч. на 22.06 до 10.00 ч. на 25.06.2016 г. Влаковете ще се отклоняват по маршрут Нова Загора – Стара Загора – Димитровград – Симеоновград и обратно.

   

  Въз основа на Заповед 1720/17.08.2016 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ" е актуализирана т. 4.2.2.1 Линии и т. 4.2.1.2 "Гари" в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ с валидност от 13.12.2015 до 10.12.2016 г. и 11.12.2016 г. до 09.12.2017 г., и в Приложенията: таблица 2. Сведения за допустимите максим. скорости по железен път в ГДВ 2015-2016 г., таблица 5. Списък на гарите и информация за тях, таблица 8. Списък на електрифицирани/неелектрифицирани линии и фиг. 4 Карта на тягови подстанции и секционни постове.  

   

  Във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград” Фаза 4.1. “Димитровград – Харманли” за извършване на строително-ремонтни дейности в гара Симеоновград, ще бъде прекъснато движението на влаковете, както следва:

  В участъка Гълъбово - Симеоновград за времето от 08.00 ч. на 19.10.2016 г. до 17.00 ч. на 29.10.2016 г.

  Транзитното товарно движение ще се отклони по маршрут  Нова Загора – Стара Загора – Димитровград - Симеоновград – Свиленград и обратно.

   

  Въз основа на Заповед 56/11.01.2017 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ" са актуализирани в част Приложения: фигура 4. Карта на тяговите подстанции и секционни постове, фигура 5. Карта на енергоразпределителните подрайони,  Таблица 8. Списък на електрифицираните/неелектрифицираните жп линии и Таблица 9. Списък с местоположението на неутралните вставки в жп мрежа в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ с валидност от 11.12.2016 г. до 09.12.2017 г.
 • На основание Заповед 646/28.03.2017 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ" са актуализирани в част Приложения: Таблица 2. Сведение за допустимите максимални скорости по железен път в ГДВ 2016/2017 г.  Таблица 2.1. Сведение  за постоянни намаления на скоростите в ГДВ 2016/2017 г. и Таблица 5. Списък на гарите и информация за тях в Доклада за фактическото състояние на жп инфраструктура /Референтен документ/ с валидност от 11.12.2016 г. до 09.12.2017 г.

   

   

   

   

   

        

   

   

   


   

 

 

 

 

·