Приложения

Табица 1 - Километрично положение на гарите по железопътната мрежа на ДП "НКЖИ"

Таблица 1.1 - Разстояния между експлоатационните пунктове от железопътната инфраструктура, управлявана от ДП "НКЖИ" използвани за начисляване на инфраструктурни такси и цени за услуги

Таблица 1.2 - Наклони на междугарията от железопътните линии.

Таблица 2 - Сведение за допустимите максимални скорости по железен път, в графика за движение на влаковете 2016/2017 г.

Таблица 2.1 – Сведение за постоянни намаления на скоростите в график за движение на влаковете 2016/2017 г.

Таблица 3 – Сравнителна таблица на допустимите максимални скорости по железен път в график за движение на влаковете 2015/2016 г. и 2016/2017 г.

Таблица 3.1 – Скорости на движение през стрелките на гарите и разделни постове в график за движение на влаковете 2016/2017 г.

Таблица 3.2- Информация за необходимите прозорци и прекъсвания за ремонти в графика за движение на влаковете за 2016/2017 г.

Таблица 4.1 - Мостове по железопътни линии 1,11,13,14,15,16,17,18 и19.
Таблица 4.2 - Мостове по железопътни линии 2,22,23,24,25,26,27 и 28.
Таблица 4.3 - Мостове по железопътни линии 3,31,32 и 33.
Таблица 4.4 - Мостове по железопътни линии 4,41 и 42.
Таблица 4.5 - Мостове по железопътни линии 5, 51 и 52.
Таблица 4.6 - Мостове по железопътни линия 6.
Таблица 4.7 - Мостове по железопътни линии 7, 71 и 72.
Таблица 4.8 - Мостове по железопътни линии 8,81,82,83,84,85 и 86.
Таблица 4.9 - Мостове по железопътни линии 9 и 91.
Таблица 4.10 - Тунели по нормалните и теснолинейните линии на железопътната мрежа.
Таблица 5 - Списък с гарите и информация за тях

Таблица 6 - Информация за капацитета на железопътната инфраструктура
Таблица 7 - Допустими осни натоварвания по жп мрежата.
Таблица 8 – Списък на електрифицирани/неелектрифицирани жп линии
Таблица 9 – Списък с местоположението на неутралните вставки в жп мрежата
Таблица 10 – Списък на двупътните жп линии с обезличено движение.

Фигури

Фигура 1 - Железопътна мрежа на ДП“НКЖИ“
Фигура 2 - Системи за осигуряване на движението на влаковете в експлоатационните пунктове.
Фигура 2а - Системи за осигуряване на движението на влаковете(АЛС/ETCS).
Фигура 2б - Системи за осигуряване на движението на влаковете в междугарията.
Фигура 3 - Системи за телекомуникации.
Фигура 4 - Карта на тяговите подстанции и секционни постове
Фигура 5 - Карта на енергоразпределителните подрайони
Фигура 6 - Международни железопътни коридори, преминаващи през Република България.
Фигура 7 - Международен железопътен коридор № 11 на RNE.