Съобщения към РД

  • На основание заповед 534/14.03.2018 г. на генералния директор на ДП "НКЖИ" са актуализирани данни в Референтния документ на жп мрежа 2017-2018 и 2018-2019 г., както следва: т.3.3.1.1. Топология на линии, Приложение 23 Списък на мостовете и Приложение 28 Списък на гарите и информация за тях.