Връзки с обществеността/проекти, финансирани по ЕСИФ

Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” (СРИП),

отдел „Мониторинг“

инж. Нисим Примо – ръководител отдел „Мониторинг“

e-mail: nprimo@rail-infra.bg

тел.: (+359) 887 514 336

 

Сектор „Връзки с обществеността/дейности по ОПТТИ”

Людмила Якофова – ръководител сектор

e-mail: l.yakofova@rail-infra.bg

тел.: (+359) 890 555 517


Десислава Андреева – главен експерт

e-mail: d.andreeva@rail-infra.bg

тел.: (+359) 882 297 480

Десислава Трифонова – главен експерт

e-mail: d.trifonova@rail-infra.bg