Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти “,“, с местонахождение гр. София, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1512/18.07.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/16 от 26.05.2016 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Помещение А 0 034А – 58,53 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за търговска дейност.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 767,00 (седемстотин шестдесет и седем) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 767,00 (седемстотин шестдесет и седем)лв.;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет)  лева с  ДДС.

- дата и час на търга 28.09.2016 г. (сряда) от 9,00 часа.

            2. „Помещения с обща площ – 121,12 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София, кота „0“ (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), включващи: помещение  А 0 034В – 93,02 кв.м за кафене; помещение А 0 036 – 28,10 кв.м за склад и тоалетни с обща площ – 8,60 кв.м /тоалетна А 0 040 – 1,80 кв.м; преддверие А 0 041 – 3,10 кв.м; тоалетна А 0 043 – 1,50 кв.м; преддверие А 0 042 – 2,20 кв.м/.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1478,00 (хиляда четиристотин седемдесет и осем) лева без включен ДДС, от които 1219,00 (хиляда двеста и деветнадесет) лева без включен ДДС за помещение с площ 93,02 кв.м за кафене, 237,00 (двеста тридесет и седем) лева без включен ДДС за помещение с площ 28,10 кв.м за склад и 22,00 (двадесет и два) лева без включен ДДС за тоалетни с обща площ 8,60 кв.м;

- депозит за участие в търга, в размер на 1478,00 (хиляда четиристотин седемдесет и осем) лв;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 28.09.2016 г. (сряда) от 10,30 часа.

3. „Помещение В+1 002 – 66,70 кв.м за детска занималня и тоалетни с обща площ – 14,90 кв.м, по предназначение“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота +1.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 711,00 (седемстотин и единадесет) лева без включен ДДС, от които 38,00 (тридесет и осем) лева без включен ДДС за тоалетни с обща площ – 14,90 кв.м и 673,00 (шестстотин седемдесет и три) лева без включен ДДС за помещение В+1 002 – 66,70 кв.м за детска занималня;

- депозит за участие в търга, в размер на 711,00 (седемстотин и единадесет) лв.;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет)  лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 28.09.2016 г. (сряда)  от 13,00 часа.

4. „Тоалетни кота „0“ с обща площ – 39,50 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), по предназначение, състоящи се от следните помещения: „Помещение А 0 030 – 6,00 кв.м“, за тоалетна – мъже; „Преддверие А 0 037 – 4,80 кв.м“; „Помещение А 0 032 – 7,80 кв.м“, за тоалетна – жени; „Преддверие А 0 039 – 7,40 кв.м“; „Помещение А 0 038 – 4,40 кв.м“, тоалетна за трудно подвижни лица и „Преддверие А 0 045 – 9,10 кв.м“.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 299,00 (двеста деветдесет и девет) лева  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 299,00 (двеста деветдесет и девет) лв.;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 28.09.2016 г. (сряда) от 14,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   17.09.2016 г. (събота) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 21.09.2016 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на26.09.2016 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.09.2016 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  20.09.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.