Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 8, находящ се на трети жилищен етаж, ул. „Георги Димитров“ № 85, гр. Дългопол, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.8

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 46 от 29.07.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 8 (осем), находящ се на трети жилищен етаж, ул. „Георги Димитров“ № 85, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.8, със застроена площ от 88,77 кв. м, състоящ се от коридор, три стаи, кухня, тоалетна, баня и две тераси, ведно с прилежаща изба № 8 (осем), с площ от 15,80 кв. м, както и 6,7899 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

Търгът ще се проведе на 03 октомври 2016 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 14 500,00 (четиринадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 7 000,00 (седем хиляди) лева, вносим, в срок до 26 септември 2016 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 20 септември 2016 г. (вторник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 26 септември 2016 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26 септември 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 26 септември 2016 г. (понеделник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова