Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за продажба на Негодни дървени траверси – 4000 броя, находящи се на територията на ЖПС Пловдив – участък Карлово и участък Тулово

25.09.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 65 от 12.08.2022 г. в сила от 01.09.2022 г.) и в изпълнение на Заповед № З-1863/14.09.2023 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 139/21.09.2023 г. на Директора на ЖПС Пловдив.

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на Негодни дървени траверси – 4000 броя, находящи се на територията на ЖПС Пловдив – участък Карлово и участък Тулово.

Откриване на тръжната процедура от 10:00 часа на 03.10.2023 г. (вторник) при:

         - Начална тръжна цена - 6040,00 (шест хиляди и четиридесет) лева без ДДС.

Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

- Депозит за участие в търга в размер на 604,00 (шестстотин и четири) лева, вносим в срок до 09.10.2023 г. (понеделник)

- Начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, IBAN: BG41СЕСВ979033D4162400, BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 06.10.2023 г. (петък), в отдел УСК на ЖПС Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет. 2, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС, платими по сметка на поделението или в касата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2.

Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 06.10.2023 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива – участък Карлово и участък Тулово.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 09.10.2023 г. (понеделник)  в деловодство на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет. 2-ри.

Отваряне и класиране на офертите – от 10:00 часа на 10.10.2023 г. (вторник) в ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет. 2-ри, в зала „Селекторна”.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  11.10.2023 г. /сряда/ от 10:00 часа, при същите тръжни условия, със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 16.10.2023 г. /понеделник/.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 16.10.2023 г. /понеделник/  срещу документ за закупена тръжна документация.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 17.10.2023 г. /вторник/.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 17.10.2023  г. /вторник/

Отваряне и класиране на офертите - 18.10.2023  г. /сряда/ от 10:00 часа

 

За контакти тел.: 032 626 535

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg