Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.501.5179 по КККР на гр. Панагюрище, с площ от 4 177 (четири хиляди сто седемдесет и седем) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с местонахождение на имота: област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. „Павел Хаджисимеонов“

29.09.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 6 от 20.09.2023 г. на Министъра на транспорта и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55302.501.5179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ от 4 177 (четири хиляди сто седемдесет и седем) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с местонахождение на имота: област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. „Павел Хаджисимеонов“.

Търгът ще се проведе на 06 ноември 2023 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 205 842,00 (двеста и пет хиляди осемстотин четиридесет и два) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 85 000,00 (осемдесет и пет хиляди) лева, вносим, в срок до 30 октомври 2023 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 25 октомври 2023 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 30 октомври 2023 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако датата на изпращане е не по-късно от 30 октомври 2023 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 30 октомври 2023 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg