Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за  продажба на 9950 (девет хиляди деветстотин и петдесет) броя негодни дървени траверси, намиращи се на територията на ЖПС София

29.09.2022

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр.109/1997 г., последно изменение бр. 65 от 12.08.2022 г. в сила от 01.09.2022 г.) в изпълнение на Заповед № 3–338/09.03.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 580/19.09.2022 г. на Директора на ЖПС София

 

О Б Я В Я В А

 

 Търг с тайно наддаване за  продажба на 9950 (девет хиляди деветстотин и петдесет) броя негодни дървени траверси, намиращи се на територията на ЖПС София.

Откриване на тръжната процедура на 06.10.2022 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 120А, залата на втория етаж при:

  1. Начална тръжна цена 11 940,00 (единадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 1194,00 (хиляда сто деветдесет и четири) лева, платим в срок до 16:00 часа на 12.10.2022 г. (сряда).

     3.Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖПС София.

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 11.10.2022 г. (вторник), в служба УСК на ЖПС София след представяне на оригинален платежен документ за внесена невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, платими в касата или по банковата сметка на ЖПС София.

Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00 до 15:00 часа след публикуване на обявата до 11.10.2022 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е на територията на ЖПС София, съгласно приложение № 1.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 12.10.2022 г. (сряда) в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 120А.

Отваряне и класиране на офертите – 10:30 часа на 13.10.2022 г. (четвъртък) в ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 120А, заседателна зала на втория етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 13.10.2022 г. (петък) от 13:00 часа в Административната сграда на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 120А, залата на втория етаж при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 19.10.2022 г. (сряда) в служба УСК на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 120А  ;

- оглед на актива - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа до 19.10.2022 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация;

- внасяне на депозит за участие в търга до 16:00 часа на 20.10.2022 г. (четвъртък) в касата или по банковата сметка на ЖПС София;

- приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 20.10.2022 г. (четвъртък) в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 120А;

Отваряне и класиране на офертите -  21.10.2022 г. (петък) от 10:30 ч.

За контакти тел.:  02 932 3049; 088 785 5067

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg