Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил микробус МЕРЦЕДЕС 112 ЦДИ, с рег. №  ВТ 22-87 ВВ, находящ се в Техническа работилница Горна Оряховица

03.10.2022

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 65 от 12.08.2022 г. в сила от 01.09.2022 г.)  и в изпълнение на Заповед № З-314/04.03.2022г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № V-583/26.09.2022г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица

                                                          

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил микробус МЕРЦЕДЕС 112 ЦДИ, с рег. №  ВТ 22-87 ВВ, находящ се в Техническа работилница Горна Оряховица. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 10.10.2022 г. /понеделник/  при:

            - Начална тръжна цена 1 650,00 (хиляда шестстотин и петдесет) лева без ДДС.

            - Депозит за участие в търга в размер на 165,00 (сто шестдесет и пет)   лева вносим в срок до 14:00 часа на 17.10.2022г. /понеделник/. 

- Начин на плащане на цената в лева по банкова сметка на поделението.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 13.10.2022 г. /четвъртък/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 /сто/ лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица, IBAN: BG73 CECB 9790 33H1 1681 00, BIС: CECBBGSF при банка ЦКБ АД, клон Велико Търново.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 14.10.2022 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е в Техническата работилница Горна Оряховица.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа на 17.10.2022 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите - от 10:00 ч. на 18.10.2022 г. /вторник/ в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  19.10.2022 г. /сряда/ от 09:00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16:45 часа на 21.10.2022 г./петък/

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14:00 часа на 25.10.2022 г. /вторник/  .

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24.10.2022 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа на 25.10.2022 г. /вторник/.

Отваряне и класиране на офертите - от 10:00 ч. на 26.10.2022 г. /сряда/

 

За контакти тел.: инж. Недю Недев – Ръководител звено - GSM: 0886 74 10 37

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg