Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда-гаражна клетка, със застроена площ 80 (осемдесет) кв. м, на 1 (един) етаж, СглСтбК, с местонахождение на имота: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, кв. 118, УПИ ХV за озеленяване

02.11.2023

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 8 от 25.10.2023 г. на Министър на транспорта и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда-гаражна клетка, със застроена площ 80 (осемдесет) кв. м, на 1 (един) етаж, СглСтбК, с местонахождение на имота: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, кв. 118, УПИ ХV за озеленяване.

Търгът ще се проведе на 11 декември 2023 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 9 924,00 (девет хиляди деветстотин двадесет и четири) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 4 500,00 (четири хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 04 декември 2023 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 28 ноември 2023 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 04 декември 2023 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако датата на изпращане е не по-късно от 04 декември 2023 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 01 декември 2023 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg