Вход

Регистрация

„Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по време на строителството за модернизация на железопътната линия София-Пловдив „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по време на строителството за модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътен участък София-Елин Пелин, част от проект "Модернизация на жп линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември".

05.04.2016

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, факс: 02/9310663, e-mail: s_kusorova@rail-infra.bg, лица за контакт: Снежана Кусорова тел.: 02/9326120, Илияна Аспарухова, тел.: 02/9322753, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от ЗОПи Решение № 25/05.04.2016 год. на генералния директор на ДП  НКЖИ открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

Вид на процедурата: открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Предмет на поръчка: „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по време на строителството за модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътен участък София-Елин Пелин,  част от проект "Модернизация на жп линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември".

Място и срок за получаване на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 08.06.2016 год. включително.

Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП  НКЖИ, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 09.06.2016 год., в 10.00 часа.

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 05.04.2016 год. с уникален номер 00233-2016-0017.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg