Вход

Регистрация

                                                                                

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014-2020 Г.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) е една от десетте оперативни програми на Република България, които се финансират от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.

Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 г., както и на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. е „Развитие на устойчива транспортна система”.

 

За постигане на общата цел на ОПТТИ 2014-2020 г. са формулирани седем специфични цели:

 • Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Транс-европейската транспортна мрежа
 • Отстраняване на „тесните места” по пътната Транс-европейска транспортна мрежа
 • Увеличение на използването на интермодален транспорт
 • Увеличение на използването на метро
 • Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи
 • Подобряване на управлението на железопътната мрежа
 • Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и за изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа

 

Приоритетните оси на програмата са:

 1. Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Транс-европейска транспортна мрежа
 2. Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа
 3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт
 4. Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта
 5. Техническа помощ.

 

Проекти на НКЖИ по ОПТТИ 2014-2020 г.

 

Приоритетна ос 1 "Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Транс-европейска транспортна мрежа"

"Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2"

"Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези "

"Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец"

"Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол"

"Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония"

„Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA“

 

Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт"

"Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичане"

"Реконструкция на гаров комплекс Карнобат"

"Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора"

  

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”  

 

Приоритетна ос 5 "Техническа помощ"

"Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ"

"Техническа помощ за подготовка на проект" Модернизация на железопътна линия София - граница с Република Сърбия"

"Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ"

"Техническа помощ за обезпечаване на разходите свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове"

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg