Вход

Регистрация

Доставка на резервни части и консумативи за направа на алумино-термитни заварки

13.04.2016

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, факс: 02/9310663, e-mail: s_todorova@rail-ifra.bg, лица за контакт: Силвия Тодорова, тел.: 02/9323715, Димитър Андреев тел.: 02/932 3104, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от ЗОПи Решение № 26/13.04.2016 год. на генералния директор на ДП НКЖИ открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

Вид на процедурата: открита процедура за сключване на рамково споразумение.

Предмет на поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за направа на  алумино-термитни заварки“.

Място и срок за получаване на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 12:45 до 16:45 часа, до 09.06.2016 г. включително.

Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 10.06.2016 г., в 10.00 часа.

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 13.04.2016 г. с уникален номер 00233-2016-0019.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg