Вход

Регистрация

"Изграждане на четири броя пътни надлези в железопътен участък Септември - Пловдив по обособени позиции"

13.04.2016

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, факс: 02/9310663, e-mail: s_kusorova@rail-ifra.bg, лицe за контакт: Снежана Кусорова тел.: 02/932 6120, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от ЗОПи Решение №27/13.04.2016 год. на генералния директор на ДП НКЖИ открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Вид на процедурата: открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Предмет на поръчка: Изграждане на четири броя пътни надлези в железопътен участък Септември - Пловдив по обособени позиции.

3. Място и срок за получаване на офертите: ДП  НКЖИ, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 13.06.2016 год. включително.

4. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП НКЖИ , гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на14.06.2016 год., в 10:00 часа.

5. Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 13.04.2016 год. с уникален номер 00233-2016-0020.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg