Вход

Регистрация

„Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2”

14.04.2016

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, факс: 02/9310663, e-mail: s_kusorova@rail-infra.bg, лицe за контакт: Снежана Кусорова, тел.: 02/9326120, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от ЗОПи Решение №30/14.04.2016 год. на генералния директор на ДП НКЖИ открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.  Вид на процедурата: открита процедура

            2. Предмет на поръчката: „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2”.

            3. Място и срок за получаване на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 12:45 до 16:45 часа, до 06.06.2016 год. включително.

           4.  Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП  НКЖИ, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 07.06.2016 год., в 14.00 часа.

           5. Обявлението за обществената поръчка епубликувано в Регистъра на обществените поръчки на 14.04.2016 год. с уникален номер 00233-2016-0023

Моля обявата да бъде публикувана на сайта на ДП НКЖИ, секция „Профил на купувача“ - „Обяви за обществени поръчки”, а решението, обявлението и документацията за участие в процедурата в „Обществени поръчки по ОПТТИ“ към 2016-ОП-039.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg