Вход

Регистрация

Съобщение за отваряне на ценовата оферта Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Текущи ремонти, подобряване и поддържане в изправност на сграден фонд, съоръжения и инсталации на ДП НКЖИ, както и вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградите по три обособени позиции – Региони София, Пловдив и Горна Оряховица”

10.05.2016

10.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценовата оферта

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg