Вход

Регистрация

Закон за измерванията

Закон за техническите изисквания към продуктите

Наредба за маркировката за съответствие

Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Наредба за реда и начина за извършване на метрологичен надзор

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване

Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България

Правила за организацията и дейността на Инспекция „Метрология и безразрушителен контрол ” в ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”

Правила за организация на БК на релси, на жп стрелки, на заварени сьединения и на възстановени чрез напластяване елементи от железния път.

Правила за експлоатация на вагонни везни

Правила за техническо поддържане на вагонни везни

Инструкция за упълномощаване на лаборатории за фирмена проверка на средствата за измерване

Инструкция за преглед и измерване на контролируемите размери на колоосите на специализираните релсови самоходни машини за подръжка и ремонт на железния път и контактната мрежа

Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси (Загл. изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., бр. 40 от 2006 г.)

Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg