Вход

Регистрация

 • План за управление на околната среда
 • Дейности по опазване на биологичното разнообразие и на местообитанията в железниците
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – София
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Перник 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Благоевград
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Враца 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Монтана 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Плевен 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Велико Търново 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Русе 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Варна 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Бургас 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Стара Загора 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Хасково 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Пловдив 
 • Програма за управление на отпадъците на ДП”НКЖИ” на територията на РИОСВ – Пазарджик
 • Решение МОСВ


Образци:

 

 •  Идентификационна карта, съгласно Приложение № 11 към чл. 10, ал. 3 от Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.
 •  Годишен отчет, съгласно Приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.
 •  Транспортна карта, съгласно Приложение № 4 към чл.8 ал.1 от Наредба № 9 за реда и образците, за които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи на закритите обекти и дейности.
 •  Работен лист за класификация на отпадъците, съгласно Приложение № 6 към чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците.
 •  Формуляр "Водопотребление" – годишен.
 •  Формуляр "Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение" – годишен.
 •  Формуляр "Разходи за опазване и възстановяване на околната среда" – годишен.
 •  Формуляр "Отчет за източници на емисии" – годишен.
 •  Приложение №2 към чл.12 от Правила за организацията на работа, функциите и задълженията на длъжностни лица, отговорни за екологичната дейност в ДП ”Национална компания Железопътна инфраструктура”.
 •  Приложение №3 към чл.28 от Правила за организацията на работа, функциите и задълженията на длъжностни лица, отговорни за екологичната дейност в ДП ”Национална компания Железопътна инфраструктура”.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg