Вход

Регистрация

Лицензия № 758/21.08.2015 г. за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Закон за техническите изисквания към продуктите

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане 

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди  

Наредба за маркировката за съответствие

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори 

Наредба за устройство, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане 

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове 

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Наредба № 1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки

Наредба № 2 за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли 

Наредба № 3 за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори 

Ф 7.1.1.1 Заявление за регистриране на СПО

Ф 7.1.1.2 Регистър на СПО

Ф 7.1.1.4 Заявление за извършване на технически преглед на СПО

Ф 7.1.1.6 Заявление за заверяване на конструкторска документация за производство на СПО

Ф 7.1.1.7 Заявление за заверявяне на инвестиционен проект за изграждане/монтиране на СПО

Ф 7.1.1.8 Заявление за заверяване на техническа документация за ремонт на СПО

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg