Вход

Регистрация

2014-ОП-004 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите на ДП ”НКЖИ”

Избор на Консултант-Прoджект  Мениджър за подпомагане управлението на проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България–Пловдив”

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа“

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа

Решение за промяна №18/28.03.2014 год. на генералния директор на ДП „НКЖИ” на основание чл.27а, ал.3 от ЗОП

Избор на доставчик на електрическа енергия за нуждите на ДП „НКЖИ“ за обекти присъединени на ниво средно напрежение и координатор на балансираща група

Решение №5/04.07.2014 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура”

Доставка на канцеларски материали и на консумативи за офис техника по обособени позиции

Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София 

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на пет тягови подстанции, по обособени позиции

Подготовка, координация и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на железопътни проекти по обособени позиции:
• Обособена Позиция 1: „Координация на подготовката на технически проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”
• Обособена Позиция 2: „Координация на подготовката на технически проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”

Оценка на съответствието и строителен надзор за проект „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап“

Оценка на съответствието и строителен надзор за проекта „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“

Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап

Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания     към строежите и осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане  на    интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България-Пловдив

Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътен възел Бургас

Доставка и монтаж на 8 броя  комплекти ПАБ по оптичен кабел в участъка Дупница - Генерал Тодоров

Доставка на токозахранващи устройства

Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията, върху която е разположена полосата на трасето за реконструкция на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска граница и имотите, засегнати от нея на територията на области Пловдив и Хасково

Оценка на съответствието и строителен надзор за приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап

Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура"

Дезинфекция, дезинсекция и почистване на преносими санитарни възли собственост на ДП „НКЖИ”, за срок от 3 (три) години

Доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на ДП „НКЖИ“, във връзка с управлението на проекти по ОП „Транспорт“

Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизграденият Диспечерски център- Пловдив, на фидерни линии от подстанция Крумово до осма главна линия и компенсация на реактивна енергия в подстанция Първомай

Доставка на нагреватели за отопление на железопътни стрелки

Изпълнение на мерки по информация и публичност по проект „Проектиране на строителството на жп линия Видин-София:актуализация на проекта и подготовка на жп участък Видин-Медковец”

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg