Вход

Регистрация

"Развитие на железопътен възел Пловдив"

 

Обща стойност на проекта: 103 477 234 евро

Източници на финансиране:

Финансиране от МСЕ: 87 955 649 евро
Национално съфинансиране: 15 521 585 евро

Развитието на железопътен възел Пловдив представлява физическата връзка между Глобалния проект и другите участъци на Източно-средиземноморския коридор, без изпълнението на която не може да се постигне необходимата оперативна съвместимост.

Основната цел на проекта е да спомогне за изпълнението на поетите от България ангажименти по отношение на участъците от основната мрежа до 2030 г.

Модернизацията на жп възел Пловдив обхваща работи по железопътните линии около Пловдив, където отделните участъци попадат в рамките на трасето на две железопътни линии към Бургас и към Свиленград (турска/гръцка граница). Неговото развитие включва рехабилитация и модернизация на железопътни коловози, съоръжения, контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации, както и изграждане на пътни надлези и подлези, заменящи съществуващите прелези. Предвидените работи ще бъдат изпълнени в съществуващия сервитут, с изключение на някои участъци, където границите на сервитута са изместени, поради промени в геометрията и хоризонталните криви (основно в железопътния участък между гара Пловдив Изток Разпределителна и гара Крумово), където е необходимо отчуждаване на земи.

 Основните цели:

 • Премахване на тесните места в този участък от железопътната линия;
 • Осигуряване на оптимално ниво на интеграция и оперативна съвместимост на този участък в съответствие с Регламент (ЕС) № 1299/2014 и Директива  № 2008/57/ЕО;
 • Подобряване и поддържане на качеството на инфраструктурата по отношение на безопасност, сигурност и ефективност;
 • Подпомагане на модалното разделяне, насърчавайки използването на железопътен транспорт.

 

"Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив"

 •  Стойност на договора за строителство: 89 028 245,95 лв. без ДДС
 • Изпълнител: Обединение „Проект Пловдив“ ДЗЗД 

Обхват на обекта:

 • Модернизация на железния път;
 • Изграждане на нова контактна мрежа;
 • Изграждане на нови дренажи и отводнителни системи;
 • Поставяне на нова перонна настилка на всички перони в гарата;
 • Изграждане на нови и подмяна на съществуващите перонни покрития с нови съвременни олекотени конструкции;
 • Осигуряване на достъп на лица с намалена подвижност;
 • Изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив, включително изграждане на канализационни и вентилационни системи, осветление и видеонаблюдение, както и изграждане на шумозащитни съоръжения и предпазни огради в района на гарата.

 

"Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия"

 • Стойност на договора за строителство: 132 520 700 лв. без ДДС
 • Изпълнител: Обединение „Геострой Лантания“

Обхват на обекта:

 • Модернизация на железен път и контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия;
 • Изграждане на 6 бр. нови перони в гара Скутаре, разделен пост Тракия, спирка Депото и реконструкция на съществуващите в гара Крумово;
 • Реконструкция на 1 бр. пешеходен подлез в разделен пост Тракия с осигуряване на излази към новите перони;
 • Закриване на 3 бр. железопътни прелези и изграждане на 3 бр. нови пътни надлези;
 • Изграждане на 6 бр. нови перонни покрития (навеси) в гара Скутаре, спирка Депото и разделен пост Тракия;
 • Подмяна на маршрутно релейната централизация (МРЦ) в Скутаре и Тракия с маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) с LED сигнали, броячи на оси и нови стрелкови обръщателни апарати, нови основно и резервно захранване;
 • Управлението на разделен пост Тракия ще се извършва от МКЦ Скутаре;
 • Нов пешеходен надлез и пешеходно преминаване на две нива, отговарящи на изискванията за лица с намалена подвижност;
 • Шумозащитни съоръжения в урбанизираните територии;
 • Предпазни огради по цялото протежение на жп линията;
 • Нови водоотводни съоръжения, дренажи и отводнителни системи.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg