Вход

Регистрация

Проектостъп от коридор ОИС до летище Бургас. Проучвания за връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас"

 

Летище Бургас се намира в непосредствена близост до квартал Сарафово. В близост до квартала преминава 86-та жп линия Владимир Павлов - Сарафово, като приемното здание на гарата се намира на приблизително 2 км (по права линия) от населеното място. Ареалът на летище Бургас прегражда пътя към жп гарата в резулта на което реалното разстояние между терминала на летище Бургас, респективно кв. Сарафово до приемното здание на гара Сарафово е около 5 км.

Към настоящия момент не съществува комбиниран транспорт, който да обслужва нуждите на пътниците между жп гара Бургас и летище Бургас. Изграждането на железопътна връзка между града и летището ще осигури по-добра координация между отделните видове транспорт и ниво на обслужване, отговарящи на изискванията за съвременно придвижване на пътниците и товаро - превозните услуги.

За изпълнението на проекта за изграждане на железопътна връзка между жп гара Бургас и летище Бургас са необходими подготвителни дейности, включително подготовка на завършен технически проект, в съответствие с изискванията на европейските и национални регламенти, изготвяне на Подробен план за развитие (ПУП) и подготовка на документация за процедури за придобиване на земя, необходими за строителните работи в следващия етап на изпълнение на проекта, както и подготовка на всички необходими съпътстващи документи за целите на кандидатстване за финансиране на последващите строителни дейности.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

МСЕ Сектор "Транспорт": € 1 742 500,00

Държавен бюджет: € 8 226 404,66

Други средства от ЕС: € 44 873 793,09

(TEN-T, Marco Polo II, ESIF, FP7, H2020, etc.)

Общо: € 54 842 697,75

 

Изпълнението на проекта обхваща три етапа:

Етап 1 – предпроектни проучвания;

Етап 2 – одобряване на апликационна форма;

Етап 3 – процедури за придобиване на земя, разрешение за строеж и строителство.

Този етап обхваща следните дейности:

  • Изграждане на приблизително 11 км единична електрифицирана железопътна линия между жп гара Владимир Павлов и летище Бургас;
  • 1 жп гара и 2 жп спирки по протежение на железопътния коловоз и 1 спирка на релсите на летище Бургас за удобство на пътниците;
  • 2 пешеходни надлеза;
  • 3 пътни надлеза;
  • 1 жп подлез;
  • 1 жп мост;
  • Изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg