Вход

Регистрация

 

"Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец"

Железопътен участък Мездра - Медковец е част от Коридор Ориент/Източно-Средиземноморски и е разположен по основната Транс-европейска транспортна мрежа. Основна цел на проекта е подобряване на техническите параметри на железопътната линия и внедряване на нови системи за сигнализация и телекомуникация, подобряване комфорта на пътуване и  пропускливостта на железопътния транспорт.

Стойност на проекта: 11 291 221,60 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП: 11 291 221,60 лв.

Железопътен участък Мездра - Медковец е част от VII- ма главна жп линия Мездра - Видин. Общата дължина на железния път е  85,568 км, съгласно идейния проект за участък Руска Бяла – Медковец и съществуващото трасе в участъка Мездра  - Руска Бяла.

Очаквани резултати:

 • Увеличаване на проектната скорост;
 • Подобряване съществуващата геометрия на железния път;
 • Земно платно, в съответствие с изискванията на Наредба № 55/29.1.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура;
 • Реконструкция и/или изграждане на нови отводнителни съоръжения;
 • Модернизация на съоръженията на контактната мрежа. Изграждане на външно LED осветление на гаровите райони;
 • Изграждането на съоръжения за пресичане на две нива;
 • Изграждане на шумозащитни съоръжения, намаляващи нивата на шум в урбанизираните територии, както и изграждане на огради, препятстващи преминаването през районите на гарите;
 • Съответствие с изискванията за оперативна съвместимост на националната железопътната система в рамките на европейската железопътна мрежа;
 • Възстановяване на стария и създаване на нов репераж, където липсва такъв;
 • Модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации;
 • Въвеждане на съвременни пътнически информационни системи;
 • Изграждане на мрежа от системи за видеонаблюдение на критичните места и зони от жп инфраструктурата.

Описание на дейностите:

Дейност 1: Изготвяне на технически проект и подробен устройствен план

Тази дейност включва изготвяне, съгласуване и одобрение на технически проект за всички елементи на железопътната инфраструктура на железопътния участък Мездра-Медковец, изготвяне на идеен за системите за сигнализация и телекомуникации и  технически спецификации за строителство, изготвяне на планове за управление на риска и за управление на качеството и изготвяне и одобрение на ПУП-ове за железопътните участъци Медковец - Руска Бяла и Руска Бяла – Мездра.

Дейност 2: Изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Тази дейност включва изготвяне на доклад за ОВОС и провеждане необходимите процедури, съгласно българското законодателство  и набелязване на мерки за опазване на околната среда и човешкото здраве до получаване на Решение по ОВОС от компетентния орган.

Дейност 3: Оценка на съответствието (ЗУТ) и оперативната съвместимост (ТСОС)

В обхвата на Дейност 3 се включват изработване на доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, изготвянето на комплексни доклади, съгласувани и одобрение на техническите проекти, в съответствие със Закона за устройство на територията, изработване на доклад за оценка на оперативната съвместимост на техническите проекти с изискванията на ТСОС и издаване на положителен междинен ЕО сертификат (декларация).

Дейност 4: Археологически проучвания

Тази дейност включва извършване на теренни археологически проучвания и изготвяне на теренна документация за проекта. Основните дейности са в съответствие с изискванията за теренните археологически проучвания по смисъла на Закона за културното наследство чл. 147, ал. 1 - ал. 4, т. 1 и в съответствие с чл. 4 и чл. 6, ал. 1 т. 1 от Наредба №Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от Министъра на културата.

Дейност 5: Управление на проекта и комуникация

В обхвата на дейността се включва цялостно управление и координация при изпълнението на проектните дейности с оглед навременното им допълване и постигането на очакваните резултати в съответствие със Споразумението за безвъзмездна помощ, както и изпълнение на дейностите по комуникация и разпространение и необходимите мерки за публичност в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013, Регламент 1316/2013 и правилата на МСЕ за мерки за публичност. Като получател на финансиране по МСЕ, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) има задължение да осигури подходяща публичност, за да може обществеността да бъде информирана за финансовата подкрепа от Европейският съюз, осигурено за проект Техническа помощ за проект „Модернизация на железопътния участък Мездра – Медковец“.

           

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg