Вход

Регистрация

Техническа помощ за подготовка на проект "Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция"

Обхватът на проекта започва от км 163+745 ос ПЗ гара Крумово до км 315+657 граница Република Турция, вкл. гари Катуница, Поповица, Първомай, Караджалово, Ябълково, Димитровград, Нова Надежда, Симеоновград, Харманли, Любимец и Свиленград и спирки Ягодово, Кочово, Садово, Чешнигирово, Виница, Скобелево, Сталево, Крум, Черногорово, Константиново, Преславец, Харманли център, Бисерл. Железопътният участък е част от I-ва железопътна линия  Калотина-запад (държавна граница със Република Сърбия) - София - Пловдив - Димитровград - Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция). В участъка има изградена автоблокировка с броячи на оси, нови МКЦ за всички гари, ERTMS за целия участък и системи за телекомуникации. Участъкът е въведен в експлоатация по смисъла на „Наредба 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз“ с Разрешения за въвеждане в експлоатация с №№ BG/61/2016/0001, BG/61/2018/0001, BG/62/2018/0001 и BG/63/2018/0001.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

МСЕ Сектор "Транспорт": € 8, 922,164

Държавен бюджет: € 1, 574, 499

Общо: € 10, 496, 663

Целта на проект  Техническа помощ за подготовка на проект "Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция", в обхвата на железопътната линия Крумово-Свиленград-Турска граница, е оптимизиране на резултатите от извършените предходни и свързани разработки, чрез актуализиране на параметрите и строителните стойности и постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за строителство за удвояване на железопътните участъци.

С реализиране на инвестиционния проект за удвояване на участъци от жп линията Пловдив –Свиленград, като част от I-ва железопътна линия  Калотина-запад (държавна граница със Република Сърбия) - София - Пловдив - Димитровград - Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция), ще се увеличи капацитета на жп линията за поемане на нарастващия трафик и привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози по железница.Удвояването на жп линията ще намали експлоатационните разходи и ще гарантира по висока безопасност за движение на влаковете.

Изпълнението на проект Техническа помощ за подготовка на проект "Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция" ще доведе до:

  • Увеличаване на конкуренцията на транспортния пазар посредством подобряване качеството на железопътните услуги;
  • Увеличаване на пропускателната способност;
  • Запазване на постигнатите параметри на железния път за осигуряване на проектна скорост 160 км/ч.

 

Описание на дейностите:

Дейност 1: Изготвяне на технически проект и подробен устройствен план

В обхвата на Дейност 1 се включват:

  • Изготвяне на технически проект и технически спецификации - тази под-дейност включва изготвяне, съгласуване и одобрение на технически проект за всички елементи на железопътната инфраструктура на железопътния участък Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция. В обхвата на тази дейност също ще бъдат изготвени и планове за управление на риска и за управление на качеството.
  • Изготвяне на ПУП-ове и документация за провеждане на отчуждителни процедури - тази поддейност включва изготвяне и одобрение на ПУП-ове за железопътния участък Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция.

 

Дейност 2: Изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда

Дейност 2 включва изготвяне на доклад за ОВОС и провеждане необходимите процедури, съгласно българското законодателство  и набелязване на мерки за опазване на околната среда и човешкото здраве до получаване на Решение по ОВОС от компетентния орган.

Дейност 3: Предварително археологическо проучване

Тази дейност включва извършване на теренни археологически проучвания и изготвяне на теренна документация за проект "Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция". Основните дейности са в съответствие с изискванията за теренните археологически проучвания по смисъла на Закона за културното наследство чл. 147, ал. 1 - ал. 4, т. 1 и в съответствие с чл. 4 и чл. 6, ал. 1 т. 1 от Наредба №Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от Министъра на културата.

 

Дейност 4: Оценка на съответствието и оперативната съвместимост

В обхвата на Дейност 4 се включват:

  • Изработване на доклад за оценка на съответствието - тази под-дейност включва извършване на оценка на съответствие със съществените изисквания към строежите, изготвянето на комплексни доклади, съгласувани и одобрение на техническите проекти, в съответствие със Закона за устройство на територията. Оценката за съответствие е задължителна за издаване на разрешение за строеж за обекта;
  • Изработване на доклад за оценка на оперативната съвместимост - тази под-дейност включва извършване на оценка на оперативната съвместимост на техническите проекти с изискванията на ТСОС „Инфраструктура“ (ИНФ), ТСОС „Достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност“, , ТСОС „Енергия“ за структурна подсистема „Енергия“ по смисъла на директива 2008/57/ЕО и ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз (Регламент 2016/919), съгласно Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията от 27 май 2016 година, на база на която се изготвя доклад и се издава междинен ЕО сертификат (декларация).

 

Дейност 5: Анализ „разходи - ползи“ и формуляр за кандидатстване

Тази дейност предвижда разработването на Анализ „разходи – ползи“ и формуляра за кандидатстване. АРП включва финансова и икономическа оценка на Дейността, оценка на риска и други проучвания и анализи въз основа на тръжната документация от Дейност 1, стратегия за изпълнение на проекта и възможности за финансиране. Той ще бъде реализиран съгласно европейската методология, определена в Кохезионната политика (ГД „Регионална политика“) - Ръководство за анализ на разходите и ползите на инвестиционните проекти и в съответствие с приетите регламенти и директиви за предстоящия програмен период.

 

Дейност 6: Управление на проекта и комуникация

В обхвата на Дейност 6 се включват:

  • Управление на проекта - тази под-дейност предвижда да осигури цялостно управление и координация при изпълнението на проектните дейности с оглед навременното им допълване и постигането на очакваните резултати в съответствие със Споразумението за безвъзмездна помощ. Управлението на проекта "Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция" ще се извършва от ЕУП, включващ група експерти от НКЖИ. ЕУП извършва дейности по управлението и координацията, подготвя документациите за провеждане на тръжните процедури, участва в провеждането на търгове за избор на изпълнители, извършва финансовото управление на проекта, осигурява контрол на качеството и отчитането на проекта. Екипът ще бъде подкрепен от съответните отдели на НКЖИ и от външни изпълнители, с които ще бъдат сключени договори в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
  • Комуникация - тази дейност обхваща дейностите по комуникация и разпространение и необходимите мерки за публичност в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013, Регламент 1316/2013 и правилата на МСЕ за мерки за публичност. Като получател на финансиране по МСЕ, "Национална компания железопътна инфраструктура" има задължение да осигури подходяща публичност, за да може обществеността да бъде информирана за финансовата подкрепа от Европейският съюз, осигурено за проект Техническа помощ за проект "Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция".

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg