Вход

Регистрация

Наредба № 13 от 30 Декември 2005 Г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт. 

Правила на ДП "НКЖИ" за работа с потребители

Регистър на ползвателите на електроразпределителната мрежа на ДП“НКЖИ“, регистрирани на свободния пазар

Инструкция за текущо поддържане и ремонт на съоръженията в тяговите подстанции(ТПС), секционните постове (СП) и резервни захранващи станции (РЗС)

Инструкция за заземяване на съоръженията в електрифицираните участъци на Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Инструкция за експлоатация, текущо поддържане и ремонт на контактна система

Техническа спецификация - ТС ЖИ 007-2006

ПБ 6.01-02 - 01.11.2022 г. Инструкция за оперативното управление на електроенергийната система на ДП НКЖИ

Процедура по безопасност ПБ 6.02 - 04.2021 г.

Работна процедура РП 6.02-01 „Измерване параметрите на контактната мрежа, с лазерна измерителна система, монтирана на РССМ- MTW 80“

Работна процедура РП 6.03-01 „Контрол при влагане на материали и съоръжения в поделение „Електроразпределение“

Работна процедура РП 6.04-01 „Процедура за определяне реда за създаване и управление на нови или променени нормативни документи, относно безопасността в поделение „Електроразпределение“

Работна процедура РП 6.05-01 „Процедура за определяне реда за получаване, разпределение и съхранение на нови или променени нормативни документи, относно безопасността в поделение „Електроразпределение"

Работна процедура РП 6.06-01 „Процедура за определяне реда за предаване до регионалните структури на информация свързана с безопасността в поделение „Електроразпределение“

Работна процедура РП 6.07-01 „Измерване параметрите на въздушните стрелки с оптико-лазерен прибор FM4-LO“

Заповед №З-25/10.01.2022 г.

Заповед №31/13.02.2023г. 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg