Вход

Регистрация

 "Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин - Костенец"

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 1 301 273 600 лв. 

БФП: 539 497 177 лв.

Собствено финансиране: 761 776 423 лв. 

 

Модернизацията на железопътния участък Елин Пелин - Костенец е най-мащабния проект в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. С реализацията му ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари и спирки, попадащи в обхвата на трасето. Предвижда се още да бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пътниците.

За да бъдат постигнати проектните скорости от 160 км/ч  за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните ще бъдат изградени над 20 км тунели, най-дългият, от които е 6,7 км. Предвидено е още строителството на над 23 мостове и виадукти с обща дължина на съоръженията приблизително 3 км. Проектът ще удовлетвори европейските изисквания за модерен железопътен транспорт и бърза жп връзка за 53 хиляди жители, живеещи между Елин Пелин и Костенец.

Изграждането на трасето е разделено на 3 участъка: Елин Пелин – междугарие след гара Вакарел, междугарие след гара Вакарел – междугарие след гара Ихтиман и междугарие след гара Ихтиман – нова гара Костенец.

Целта на проекта е модернизацията на железопътната инфраструктура в участъка Елин Пелин - Костенец, съгласно изискванията на ТСОС и на Регламент (ЕС) №1315/2013 за Основната мрежа от коридори на железопътната транспортна инфраструктура. Изпълнението на проекта ще допринесе за развитието на коридор Ориент/Източно - Средиземноморски, преминаващ през България, част от който е железопътната линия София - Елин Пелин - Костенец - Септември - Пловдив. Началната и крайна точка на жп участъка са съответно: км 22 до км 73. Проектът включва следните основни компоненти:

 • Модернизация на около 51.044 км двойна железопътна линия за скорост 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товари влакове, в пълно съответствие на изискванията на ТСОС, включваща:
 • Подновяване на 14.544 км двойна железопътна линия;
 • Изграждане на 36,5 км двойна железопътна линия;
 • Разширяване на пероните в гарите и изграждането на пешеходни надлези, включително осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания;
 • Реконструкция на приемни здания Елин Пелин и Ихтиман;
 • Изграждане на нови спирки Побит камък, Вакарел юг и Веринско;
 • Реконструкция на пероните на 2 съществуващи спирки - Стамболово и Немирово;
 • Закриване на 4 съществуващи жп прелеза и подмяната им с пътни надлези;
 • Подновяване и ново строителство на 24 моста и виадукти;
 • Изграждане на еднопътни (двутръбни) тунела с обща дължина от двете тръби 15,4 км;
 • Изграждане на 8 двупътни (еднотръбни) тунела с обща дължина 5,48 км; - Изграждане на нова въздушна контактна линия 50 Hz, 25 kV;
 • Изграждане на 2 нови тягови подстанции и 2 нови разделни поста;
 • Монтаж на 3 нови маршрутно-компютърни централизации на гара Елин Пелин, Вакарел юг и гара Ихтиман.

 

Основни цели:

 • Интегриране на Националната транспортна мрежа с Европейската транспортна мрежа. Железопътната линия ще бъде модернизирана в съответствие с пълните изисквания за оперативна съвместимост на инфраструктурата, съоръженията, подвижния състав, системите за управление, експлоатация и безопасност съгласно изискванията на Директива 2008/57/EO;
 • Осигуряване на оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура и непрекъснатост на потоците на движение по коридор Ориент/Източно-Средиземноморски, в съответствие с изискванията към железопътната инфраструктура на Регламент (ЕС) №1315/2013 за Основната мрежа от коридори на железопътната транспортна инфраструктура и европейските политики за устойчив транспорт;
 • Създаване на условия за нарастване обема на превозваните товари по линията, вследствие на подобрени характеристики на линията по отношение на скорост (максимална скорост 160 km/h за пътнически и 120 km/h за товарен трафик), време на пътуване, пропускателна способност и надеждност на обслужването;
 • Пренасочване на товари от автомобилните към железопътните превози, което ще доведе до намаляване емисиите на парникови газове, т.е. ще се намали негативното влияние на транспорта като цяло върху околната среда;
 • Подкрепа за развитието на важни икономически центрове от Южния централен и Югозападния регион на България, попадащи в обсега на линията, което ще намали социално-икономическите различия на региона с останалите райони за планиране и ще подпомогне изпълнението на плановете за постигане на икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на страната.
 • Постигане на по-добри условия за транспортиране на пътници и товари, изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура и достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС за развитие на Трансевропейските транспортни мрежи.

 

Специфичните цели:

 • Повишена скорост по железопътния участък;
 • Подобрена безопасност на транспорта по железопътната линия;
 • Повишаване на капацитета на железопътната линия;
 • Намаляване на замърсяването на околната среда в районите, през които минава железопътната линия.

 

Обособена позиция 1: "Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200"

Участъкът между Елин Пелин и Вакарел е най-тежкият и труден за изпълнение от цялото трасе между София и Пловдив. Неговата дължина е приблизително 20 км и в обхвата му попада най-големият жп тунел в България, с дължина 6.8 км, който ще бъде построен по тунелен способ и ще бъде напълно съвместим с изискванията за оперативна съвместимост. Подобно съоръжение не е строено у нас от 50-те години на XX век, когато в периода 1949-1951 г. е построен тунел Козница, свързващ Стара планина и Същинска Средна гора.

В рамките на обекта ще бъдат изградени нова гара Елин Пелин, спирка Побит Камък, Разделен пост Вакарел и връзката му с гара Вакарел. В обхвата на проекта са включени нова контактната мрежа и нови системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони. Ще бъдат изградени и 2 броя двутръбни тунела с приблизителна обща дължина 1,5 км, пътен надлез и пътен подлез, 8 моста и естакади, 11 водостоци, шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 700 м, отводнителни съоръжения, нови системи за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията и изграждане на нови системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи.

 

Стойност на договора за строителство: 498 800 012 лв. без ДДС

Изпълнител: ДЗЗД "Джен-Дуй жп Елин Пелин"

Стойност на договора за надзор: 20 940 000 лв. без ДДС

Строителен надзор: Обединение "Жп Транс" ДЗЗД

 

 

Обособена позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“

 

Строителството на Обособена позиция 2 включва нови железен път, контактна мрежа, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони, както и изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи. Ще бъдат изградени и 4 бр. надлези, 3 бр. мостове, 39 бр. водостоци, както и шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 448 м и отводнителни съоръжения. От двете страни на железопътната отсечка ще бъде поставена ограда за възпрепятстване преминаването през жп линия, в гарите и междугарията. В обхвата на проекта за модернизация на Обособена позиция 2 са включени спирка Веринско, гара Ихтиман и спирка Стамболово. Гара Ихтиман ще бъде оборудвана с маршрутно-компютърна централизация (МКЦ).

Стойност на договора за строителство: 113 609 830, 15 лв. без ДДС

Изпълнител: „Евро път“ ДЗЗД

Стойност на договора за надзор: 20 940 000 лв. без ДДС

Строителен надзор: Обединение "Жп Транс" ДЗЗД

 

 

Обособена позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598“

Строителството на Обособена позиция 3 включва нови железен път, контактна мрежа, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони, както и изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи. Ще бъдат изградени 8 бр. еднотръбни тунела за двойна жп линия с приблизителна обща дължина 5 478 м., 2 бр. виадукти с приблизителна обща дължина 1005 м и 11 бр. мостове с приблизителна обща дължина 777,70 м., както и шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 1066 м и отводнителни съоръжения. В обхвата на проекта за модернизация на Обособена позиция 3 е включена и спирка Немирово.

Стойност на договора за строителство: 394 525 074, 05 лв. без ДДС 

Изпълнител: „Щрабаг Джи Пи Рейл 2017“ ДЗЗД

Стойност на договора за надзор: 20 940 000 лв. без ДДС

Строителен надзор: Обединение "Жп Транс" ДЗЗД

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg