Вход

Регистрация

                                                                       

 

Приоритетна ос 1 "Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Транс-европейска транспортна мрежа"

"Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2"

"Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези "

"Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец"

"Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол"

"Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония"

 „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA“

 

 Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт"

"Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичане"

"Реконструкция на гаров комплекс Карнобат"

"Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора"

 

 Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

 „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение” 

 

Приоритетна ос 5 "Техническа помощ"

"Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ"

"Техническа помощ за подготовка на проект" Модернизация на железопътна линия София - граница с Република Сърбия"

"Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ"

"Техническа помощ за обезпечаване на разходите свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове"

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg