Вход

Регистрация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 873 461 лв. 

БФП: 872 161 лв.

Собствено финансиране: 1 300 лв. 

 

С Решение № 1048 от 9.12.2016 г. МС одобри проект на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между ЕИБ и НКЖИ, като основа за водене на преговори. Споразумението има за цел да бъде предоставено съдействие на НКЖИ за наемане на външна консултантска помощ на стойност до 1 124 602 лв. (575 000,00 евро), като по този начин ще се допринесе за успешната реализация на жп инфраструктурни проекти, изпълнявани по ПО 4 „Иновации в управлението и услугите-внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”.

В рамките на техническата консултантска подкрепа, осъществявана от ЕИБ, се предвижда предоставяне на техническа консултантска помощ за успешната реализация на инвестиционни и инфраструктурни проекти.

НКЖИ в качеството си на бенефициент по ОПТТИ няма достатъчен опит в подготовката и реализацията на проекти за внедряване на интелигентни транспортни системи, поради което е необходимо използването на консултантска помощ при изпълнение на подобен вид дейности. За периода 2014-2020 в компанията са планирани редица важни проекти, свързани с внедряване на ИТС и по конкретно за:

  • Внедряване на европейска система за контрол движението на влаковете ETCS по протежение на линията София-Септември;
  • Внедряване на система за управление движението на влаковете - СУВР, включително изграждане на система от контролни точки за проверка на подвижния състав по време на влаковото движение;
  • Разширяване функционалния обхват на Географска Информационна Система (ГИС) на НКЖИ;
  • Проектиране, изграждане и внедряване на интегрирана система за билетоиздаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете;
  • Други проекти все още неидентифицирани към момента на сключване на споразумението с ЕИБ.

В рамките на подкрепата се предвижда изпълнението на следните задачи от страна на банката, включени в обхвата на дейностите по Споразумението:

  • фаза на програмиране и подготовка;
  • управление и изпълнение на проекти;
  • консултантска експертиза във връзка с управлението на проектите от страна на Дирекция СРИП, ЕУП и ЗПУИП.

На 13.02.2017 г. НКЖИ е внесла в УО предложение за изменение на ОПТТИ 2014-2020 г., засягащо и Приоритетна ос № 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“.

Предложените промени по ПО 4 засягат: разширяване на пакета с очакваните резултати, отчитайки спецификата на интервенциите с бенефициент НКЖИ, които липсват в актуалната версия на ОПТТИ.

  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Реализацията на проекта ще допринесе за постигане на седмата специфична цел, а именно „Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и за изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа" чрез предоставена външна експертиза, в резултат на което ще бъде постигнато продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проектите по ос 4 на ОПТТИ.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg