Вход

Регистрация

Техническа помощ за подготовка на проект: "Модернизация на железопътната линия София - граница с Република Сърбия"

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 2 284 676 лв. 

1 776 207 лв.

508 469 лв.

Настоящият проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – граница с Република Сърбия“ е етап от подготовката на проектите за модернизация на железопътните линии София – Драгоман (предходен етап на подготовка – техническа помощ, предоставена по програма ИСПА) и Драгоман – граница с Република Сърбия. Проектът се финансира по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Железопътната линия София – граница с Р. Сърбия е с обща дължина 58 км, част е от Трансевропейската транспортна мрежа, и нейната модернизация е сред приоритетните проекти за НКЖИ.

Целите на проекта:

 • завършване подготовката на проекта за модернизация на железопътния участък София – Драгоман, чрез теренно археологическо проучване;
 • постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за строителство на железопътния участък Петърч – Драгоман;
 • извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на идеен проект по части железен път и геодезия за модернизация на железопътния участък Драгоман – граница с Р. Сърбия

 

НКЖИ има за цел да бъде модернизирана железопътна магистрала по направлението София – Петърч – Драгоман – граница с Република Сърбия, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Да се осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските железопътни мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти. Модернизацията на железопътната линия София – Петърч – Драгоман – граница с Република Сърбия ще осигури необходимия капацитет, ще позволи предоставянето на железопътни услуги, в съответствие с изискванията на Транс-европейската транспортна мрежа и ще позволи привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози по железница.

Реализацията на проекта ще допринесе също и за изпълнението на следните международни споразумения и инициативи:

 • Транс европейска транспортна мрежа (TEN–T);
 • Европейско споразумение за международни железопътни линии (AGC);
 • Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);
 • Транс европейски железници (TER).

 

Сключени договори:

 • "Изготвяне на ПУП и Технически проект за модернизация на железопътен участък "гара Петърч - гара Драгоман" за проект "Модернизация на железопътна линия София - Драгоман - част от Трансевропейската транспортна мрежа""

Стойност на договора: 1 786 893 лв. без ДДС

Изпълнител: ДЗЗД "П.Д.Проект 2014"

 

 • "Извършване на теренни проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проект "Модернизация на железопътната линия София - Драгоман"

Стойност на договора: 18 510 лв. без ДДС

Изпълнител: НАИМ - БАН

 

 • "Извършаване на предварителни проучвания и изготвяне на идеен проект по части железен път и геодезия за модернизацията на железопътен участък Драгоман - граница с Република Сърбия"

Стойност на договора: 61 605 лв. без ДДС

Изпълнител: "ВЕКТОР - БУЛ" ООД

 

 • "Изпълнение на мерки за визуализация и публичност в две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Изпълнение на мерки за визуализация и публичност по проект "Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизацията на железопътната линия София - граница с Република Сърбия"

Стойност на договора: 8000 лв. без ДДС

Изпълнител: "Лидер проект" ЕООД

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg