Вход

Регистрация

Проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA“

Обща информация

 

Обща стойност на проекта: 34 107 731 лв. 

БФП: 28 338 178 лв.

Собствено финансиране: 5 769 554 лв. 

Поделение „Електроразпределение“, което е част от структурата на ДП НКЖИ, има основна цел да поддържа контактната мрежа и да осигурява тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт в страната. Основна задача на поделение „Електроразпределение” е осигуряването на непрекъснато и качествено електрозахранване на контактната мрежа, чрез поддържане на висока степен на техническа готовност на съоръженията. Железопътната електрическа разпределителна система, осигуряваща захранване за електрическите влакове, включва входящо високо напрежение 110 kV от националната електропреносна мрежа и тягова подстанция, в която високото напрежение се преобразува в напрежение за електрическата тяга, и се подава към контактната мрежа.

Основното предназначение на Тяговата подстанция е да захранва въздушната контактна мрежа с номинално системно напрежение 25 kV, 50 Hz, измерено спрямо земя. Захранването на контактната мрежа с ел. енергия става от тяговите подстанции чрез захранващите фидери. Контактната мрежа, релсовия път, захранващите и обратните фидери образуват тяговата мрежа на електрифицирания участък.

Комбинацията от горните три системи образува напълно функционална система, осигуряваща електрификация на железопътен маршрут, като така обезпечава движението на електрически влакове.

Съоръженията от този тип са произведени през 60-те и 70-те години на миналия век, вече са във видимо амортизирано състояние, както и с морално остарели технологии, с големи вероятности за откази, течове на масло и замърсяване на атмосферата и почвата. В България има 54 тягови подстанции, като 30 от тях вече са модернизирани. Останалите ще бъдат обновени до 2026 г.

Проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA“  обхваща дейности по модернизацията на три тягови подстанции (ТПС), разположени на Широко обхватната жп мрежа, по главна жп линия Русе-Варна, находящи се в Русе, Разград и Варна, като тягова подстанция Русе се изгражда на нова площадка.

Проектът за обновяване на трите ТПС  предвижда изграждане на нови разпределителни уредби (110 kV) със съвременно оборудване, които ще доведат до намаляване на вредните газови емисии от изпускане в атмосферата на изолационния газ. При съвременните интегрирани уредби се монтират устройства за следене състоянието на изолационния газ, задействане на сигнализация и изключване на уредбата при промяна в налягането му.

 

Главната цел на проекта е да допринесе за постигане на съществените и специфични изисквания за оперативна съвместимост към подсистема „Енергия” (ТСОС „Енергия”) – тягови подстанции  по железопътното направление Русе-Варна като част от  Широко обхватната жп мрежа в България.

Специфичните цели на проекта са:

  • повишаване надеждността и качеството на захранващото напрежение (напрежението за електрическата тяга, подавана към контактната мрежа,  респективно към електрическия подвижен състав)  от тягови подстанции Русе, Разград и Варна, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 50163;
  • повишаване пропускателната способност на ж.п. линията Русе-Варна и създаване предпоставки за по-пълно изпълнение графика за движението на влаковете;
  • повишаване на капацитета, както и на ефективността и оперативността при експлоатация на инфраструктурата, чрез подобряване на експлоатационните параметри и въвеждане на съвременни методи за управление на трите ТПС;
  • намаляване на броя на повредите по вина на трите тягови подстанции и прилежащите им секционни постове, както и на времето за отстраняване на тези повреди;
  • намаляване вредното влияние от експлоатацията на трите ТПС върху околната среда, чрез подмяна на съоръженията отделящи вредни газове и съдържащи вредни, отровни и канцерогенни вещества (трансформаторно масло, течен електролит в акумулаторните и кондензаторните батерии и др.) 
  • подобряване на безопасността при експлоатацията на трите ТПС – за персонала, извършващ аварийна и планова поддръжка, за пребиваващите в близост до ТПС трети лица и др.
  • подкрепа за развитието на изостанали райони за планиране, а именно Североизточен и Северен централен райони на планиране на България, попадащи в обсега на ТПС, което ще доведе до премахването на социално-икономическите различия на региона с останалите райони за планиране и ще подпомогне изпълнението на плановете за постигане на икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на страната.

 

Обхватът на проекта включва проучване, проектиране, модернизация на съществуващите сгради на ТПС Варна и Разград и изграждане нова сграда на ТПС Русе, на фундаменти, кабелни канали, вертикална планировка и огради, както и доставка и монтаж на съоръжения и оборудване. Ще бъде изградена и внедрена SCADA система, осигуряваща дистанционно управление на подстанциите, секционните постове и гарови разединители от единен център за управление движението на влаковете (ЕЦУДВ).

 

Сключени договори:

  1. „Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна-Синдел“
  • Стойност: 10 530 633,40 лв. без. ДДС
  • Изпълнител: „ТДБ“ ДЗЗД

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg