Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София

17.07.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1470/12.07.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 18-06/23 от 07.06.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

         Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ № 1 – 500,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район Сердика, бул. „Илиянци“, местност НПЗ Военна рампа - изток, в района на жп гара София север (ПИ с идентификатор 68134.505.150 по КККР на гр. София), за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

         Търгът ще се проведе на 23.08.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 09:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 703,00 (седемстотин и три) лева без включен ДДС.

        - депозит за участие в търга, в размер на 703,00 (седемстотин и три) лева без включен ДДС;

        - цена на един комплект тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ № 2 – 500,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район Сердика, бул. „Илиянци“, местност НПЗ Военна рампа - изток, в района на жп гара София север (ПИ с идентификатор 68134.505.150 по КККР на гр. София), за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

         Търгът ще се проведе на 23.08.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 10:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 703,00 (седемстотин и три) лева без включен ДДС.

        - депозит за участие в търга, в размер на 703,00 (седемстотин и три) лева без включен ДДС;

        - цена на един комплект тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 3 000,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район Сердика, бул. „Илиянци“, местност НПЗ Военна рампа - изток, в района на жп гара София север (ПИ с идентификатор 68134.505.150 по КККР на гр. София), за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

         Търгът ще се проведе на 23.08.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 11:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 4 220,00 (четири хиляди двеста и двадесет) лева без включен ДДС.

        - депозит за участие в търга, в размер на 4 220,00 (четири хиляди двеста и двадесет) лева без включен ДДС;

        - цена на един комплект тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 1 000,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, в района на жп гара Искър, (ПИ с идентификатор 07106.1433.451 по КККР на гр. София), за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

        Търгът ще се проведе на 23.08.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 13:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 383,00 (хиляда триста осемдесет и три) лева без включен ДДС.

       - депозит за участие в търга, в размер на 1 383,00 (хиляда триста осемдесет и три) лева без включен ДДС;

       - цена на един комплект тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

         Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 14.08.2023 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

         Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А в срок до 16:45 часа на 17.08.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.08.2023 г. (четвъртък).

        Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

        Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 15.08.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Мадлена Цветанова – Ръководител служба „УСК” към ЖПС София, тел. 932 23 47, 0887855067.

                              

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg