Вход

Регистрация

publications.image.alt

Промяна в инвестиционно предложение за: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Горна Оряховица към 31.03.2023 г.

Обява свободни жилищ УДВГД Г. Оряховица 31.03.pdf

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила РМС № 914 от 11 ноември 2022 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Обект „Железопътна линия София - Пловдив", участък Ихтиман - Септември от Проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Шумен

                                       

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закон за държавната собственос

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 3

publications.image.alt

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ На основание чл. 16, ал. 5 от ЗДС и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ППЗДС, в изпълн

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 10447.517.138 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 2 987 (две хиляди деветстотин осемдесет и седем) кв. м, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10447.517.138.1, със застроена площ от 513 (петстотин и тринадесет) кв. м, двуетажна, масивна, с местонахождение на имота: област Велико Търново, гр. Велико Търново,  Промишлена зона „Дълга лъка”

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственос

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 144/23.02.2023 за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман от проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“ в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 144/23.02.2023 г. Информация за физически лица

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

ДП ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и а

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

ДП ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg