Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 27.02.2024 г.

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища ЖПС София 27.02.pdf

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойно парично обезщетение, определено с влязло в сила Решение на Министерски съвет № 934 от 2023 г. за обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в урбанизираната територия на община Костенец, Софийска област

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАС

publications.image.alt

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” На основание чл.  97, ал. 4, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Проект за частична реконструкция на електропровод 20kV „Самуилово“ от п/ст „Самара“ 110/20kV в участъка от ст. N: 147 до ст. N: 149”

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Частично изместване и кабелиране на въздушни електропроводи 20 kV ВСН "Самуилово" от п/ст. "Самара" 100/20kV от ст. № 46 до ст. № 49 и от ст. № 48/9 до ст. № 48/11“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21498.350.3 по КККР на гр. Добринище, с площ 4 615 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, заедно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 21498.350.3.1, със застроена площ 471 кв. м, двуетажна, с предназначение: сграда за обществено хранене и сграда с идентификатор 21498.350.3.2, със застроена площ 614 кв. м, четириетажна, с предназначение: курортна, туристическа сграда, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Банско, гр. Добринище, ул. „Гарата“ № 9, заедно с трайно прикрепените към имота съоръжения

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на транспорта и съобщенията  На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Правилника за пр

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ железопътно общежитие, намиращо се: област Русе, община Русе, гр. Русе, квартал „Възраждане“, ул. „Тулча“ № 1, в поземлен имот 63427.1.186 по КККР на гр. Русе, включващо: а) сграда с идентификатор 63427.1.186.1 по КККР, със застроена площ 477 кв. м, пететажна сграда, с предназначение: общежитие, представляваща масивна сграда, с разгъната застроена площ 2181 кв. м: етаж I – 477 кв. м, етажи II, III, IV и V - всеки по 426 кв. м, и сутерен със застроена площ 477 кв. м; б) сграда с идентификатор 63427.1.186.2, със застроена площ 113 кв. м, едноетажна сграда и сутерен, със застроена площ 113 кв. м, с предназначение: общежитие.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на транспорта и съобщенията  На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Правилника за пр

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 934 от 2023 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ “, на територията на община Костенец, Софийска област

Решение на Министерски съвет № 934 от 2023 год. Информация за физически лица

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 836/24.11.2023 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от жп км 68+054 до жп км 68+426 от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област

Решение на Министерски съвет № 836/24.11.2023 год. Информация за физически лица  

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg