Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София

18.07.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1471/12.07.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 18-06/23 от 07.06.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

       Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 280,00 кв.м“, с местонахождение гр. Бобов дол, община Бобов дол, област Кюстендил, в района на жп гара Бобов дол, (ПИ с идентификатор 04501.4.178 по КККР на гр. Бобов дол), за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

       Търгът ще се проведе на 24.08.2023 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 13:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 290,00 (двеста и деветдесет) лева без включен ДДС.

       - депозит за участие в търга, в размер на 290,00 (двеста и деветдесет) лева без включен ДДС;

       - начин на плащане на цената – по банков път по сметка на ЖПС София.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 14.08.2023 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

         Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А в срок до 16:45 часа на 18.08.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.08.2023 г. (петък).

        Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

        Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 16.08.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Мадлена Цветанова – Ръководител служба „УСК” към ЖПС София, тел. 932 23 47, 0887855067.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg