Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

25.07.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № З-1398/05.07.2023 г. и № З-1401/05.07.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията и Решения № 13-04/23 от 06.04.2023 г., № 16-05/23 от 10.05.2023 г. и № 18-06/23 от 07.06.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

          Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Площ на рампа под метален навес – 318,75 кв. м (от които 10,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис) и открита площ до рампата 363,22 кв. м, част от ПИ с идентификатор 77195.731.312 по КККР на гр. Хасково“, с местонахождение гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, в района на жп гара Хасково товарна, за търговска дейност – складиране, обработка и извозване на отпадъци от черни и цветни метали.

          Търгът ще се проведе на 31.08.2023 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 09:30 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 755,00 (седемстотин петдесет и пет) лв. без включен ДДС от които 342,00 (триста четиридесет и два) лева  без включен ДДС за площ на рампа под метален навес – 308,75 кв. м; 11,00 (единадесет) лева без включен ДДС за 10,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис и 402,00 (четиристотин и два) лева без включен ДДС за открита площ до рампата 363,22 кв. м за търговска дейност – складиране, обработка и извозване на отпадъци от черни и цветни метали;

         - депозит за участие в търга, в размер на 755,00 (седемстотин петдесет и пет) лв.;

         - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Помещения с обща площ - 82,45 кв. м (от които 14,72 кв. м - за офис, 54,40 кв. м - за склад, 7,35 кв. м - коридори, 4,40 кв. м - за битово помещение и 1,58 кв. м за тоалетна) в офиси-контейнери и 150,00 кв. м открита площ за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – навес с оградни стени, за склад“, (разположени в ПИ с идентификатор 31036.30.2 по КККР на с. Златитрап), с местонахождение с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив, в района на разтоварището на жп гара Тодор Каблешков.

         Търгът ще се проведе на 31.08.2023 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, от 10:30 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 401,00 (четиристотин и един) лв. без включен ДДС от които 26,00 (двадесет и шест) лева без включен  ДДС за 14,72 кв.м – за офис; 94,00 (деветдесет и четири) лева без включен ДДС за 54,40 кв.м – за склад; 12,00 (дванадесет) лева без включен ДДС за 7,35 кв.м – коридори; 7,00 (седем) лева без включен ДДС за 4,40 кв.м – за битово помещение; 3,00 (три) лева без включен ДДС за 1,58 кв.м - за тоалетна и 259,00 (двеста петдесет и девет) лева без включен ДДС за 150,00 кв.м открита площ за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ- навес с оградни стени, за склад;

        - депозит за участие в търга, в размер на 401,00 (четиристотин и един) лв.;

        - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

       Начин на плащане на цената – по банков път, по бюджетна банкова сметка на УДВГД Пловдив.

       Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 21.08.2023 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

       Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 25.08.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 25.08.2023 г. (петък).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Пловдив в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

       Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 23.08.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, УДВГД Пловдив от специалисти УС/главни специалисти в УДВГД Пловдив, GSM 0885 022962 и GSM 0884 690111.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg