Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

01.08.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1400/05.07.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министър на транспорта и съобщенията и Решение № 16-05/23 от 10.05.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

    Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение – 30,00 кв.м”, с местонахождение гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, в чакалнята на приемното здание на жп гара Петрич (сграда в ПИ с идентификатор 56126.990.2 по КККР на гр. Петрич), за търговска дейност - кафе с консумация на алкохол.

           - дата и час на търга 07.09.2023 г. (четвъртък) от 09:00 часа;

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лв. без ДДС;

          - депозит за участие в търга, в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лeва;

          - цена на тръжна документация, невъзвращаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с ДДС;

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград на перона пред приемното здание на жп гара Симитли (ПИ с идентификатор 66460.500.1 по КККР на гр. Симитли), за търговска дейност - поставяне на кафе – автомат.

         - дата и час на търга 07.09.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа;

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 40,00 (четиридесет) лeва;

         - цена на тръжна документация, невъзвращаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с ДДС;

    Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а.

    Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на УДВГД София.

    Тръжни документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16:45 часа на 28.08.2023 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

    Депозити за участие в търговете се внасят до 16:45 часа на 31.08.2023 г. (четвъртък) по банков път, по банкова сметка на УДВГД София.

    Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16:45 часа на 01.09.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 01.09.2023 г. (петък).

    Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

    Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 30.08.2023г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образците приложени към тръжните документации.

    Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба УСИК към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg