Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Горна Оряховица

14.08.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

        На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1399/05.07.2023 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 16-05/23 от 10.05.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

І. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 16,00 кв.м, от които 13,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с плодове, зелeнчуци и риба и 3,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за склад”, с местонахождение гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в района на жп гара Ловеч (част от ПИ с идентификатор 43952.507.9646 по КККР на гр. Ловеч).

         Търгът ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 09:00 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лева без включен ДДС от която 25,00 (двадесет и пет) лева без включен ДДС за 13,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с плодове, зеленчуци и риба и 6,00 (шест) лева без включен ДДС за 3,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за склад;

        - депозит за участие в търга в размер на 31,00 (тридесет и един) лв.;

        - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 74,00 кв.м”, с местонахождение гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в района на жп гара Ловеч (част от ПИ с идентификатор 43952.507.9646 по КККР на гр. Ловеч), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

       Търгът ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 09:45 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 146,00 (сто четиридесет и шест) лева без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга в размер на 146,00 (сто четиридесет и шест) лв.;

        - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 100,00 кв.м”, с местонахождение гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в района на жп гара Ловеч (ПИ с идентификатор 43952.507.9646 по КККР на гр. Ловеч), за складиране на строителни материали.

        Търгът ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 10:30 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 97,00 (деветдесет и седем) лева без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга в размер на 97,00 (деветдесет и седем) лв.;

        - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. Открита площ – 38,00 кв.м, от които 8,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на фураж и 30,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за склад”, с местонахождение гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в района на жп гара Ловеч (част от ПИ с идентификатор 43952.507.9646 по КККР на гр. Ловеч).

         Търгът ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 11:15 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 76,00 (седемдесет и шест) лева без включен ДДС от която 16,00 (шестнадесет) лева без включен ДДС за площ от 8,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на фураж и 60,00 (шестдесет) лева без включен ДДС за площ от 30,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за склад;

        - депозит за участие в търга в размер на 76,00 (седемдесет и шест) лв.;

        - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в района на жп гара Ловеч (ПИ с идентификатор 43952.507.9646 по КККР на гр. Ловеч), за търговска дейност – поставяне на кафе - автомат.

        Търгът ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 13:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга в размер на 50,00 (петдесет) лв.;

        - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. Открита площ – 26,10 кв.м, от които 16,10 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за битови услуги (шивашки услуги) и 10,00 кв.м за складиране на материали”, с местонахождение гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в района на жп гара Ловеч (част от ПИ с идентификатор 43952.507.9646 по КККР на гр. Ловеч).

         Търгът ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 13:45 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 51,00 (петдесет и един) лева без включен ДДС от която 31,00 (тридесет и един) лева без включен ДДС за 16,10 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за битови услуги (шивашки услуги) и 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС за 10,00 кв.м за складиране на материали;

        - депозит за участие в търга в размер на 51,00 (петдесет и един) лв.;

        - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. Земя – 300,00 кв.м, от които 10,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за склад и 290,00 кв.м за поставяне на пчелни кошери”, с местонахождение с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново, в района на жп гара Самоводене (ПИ с идентификатор 65200.92.198 по КККР на с. Самоводене).

        Търгът ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 14:30 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 68,00 (шестдесет и осем) лева без включен ДДС от която 2,00 (два) лева без включен ДДС за 10,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за склад и 66,00 (шестдесет и шест) лева без включен ДДС за 290,00 кв.м за поставяне на пчелни кошери;

        - депозит за участие в търга в размер на 68,00 (шестдесет и осем) лв.;

        - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

         Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

         Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

         Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на  11.09.2023 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

         Краен срок за внасяне на депозита до 16:45 часа на 13.09.2023 г. (сряда) по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

         Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16:45 часа на 14.09.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.09.2023 г. (четвъртък).

        Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

        Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12.09.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба УСК ЖПС Горна Оряховица при ДП НКЖИ, тел. 0886 741 037.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg