Вход

Регистрация

Промяна в инвестиционното предложение за: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

09.10.2023

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Мария Генова – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за промяна в инвестиционното си предложение:

„Развитие на железопътен възел Пловдив“

Промяната в инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващ бетонов мост на жп км 155+642 над железопътната линия, с което да се осигури безопасен вертикален габарит до жп линията и безпроблемно преминаване на железопътни возила с електрическа тяга. Реконструкцията ще се извърши в границите на поземлен имот № 56784.551.22 по КККР - публична държавна собственост, на територията на област Пловдив, община Пловдив. С реализацията и ще се осигури комуникационно-транспортна връзка на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Македония“ при пресичането на жп ареала на гара Пловдив.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакт:

инж. Емилия Иванова – тел. (02) 932 2026 e-mail: e.ivanova@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg