Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение за: "Възстановяване на речната проводимост на мост на км 101+730 в междугарието Брусарци – Дреновец по 7-ма жп линия"

12.10.2023

ДПНационална Компания Железопътна Инфраструктура“ - Железопътна секция Враца, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, ЕИК 1308232430304, представлявана от инж. Иво Михайлов Петров Директор

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

"Възстановяване на речната проводимост  на мост на км 101+730 в междугарието Брусарци – Дреновец по 7-ма жп линия"

Предвижда се извършване на дейности по възстановяване на речната проводимост на съоръжението за осигуряване защитата на мостовата конструкция на железния път от вредното въздействие на река Лом, за да се гарантира сигурността на влаковото движение в участъка.

Мостовото съоръжение в единия си край попада в поземлен имот /ПИ/ 73924.147.9, област Видин, общ. Ружинци, с. Тополовец, а в другия в ПИ 23672.241.627, област Видин, общ. Ружинци, с. Дреновец.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

            инж. Цветелина Николова - тел. 0898 515077

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg