Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

25.10.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-2039/16.10.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 26-07/23 от 27.07.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

           Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ – 54,50 кв.м“, с местонахождение гр. Нови Искър, община Столична, област София град, в района на жп гара Курило (част от ПИ с идентификатор 00357.5350.19 по КККР на гр. Нови Искър), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за кафене с консумация и продажба на алкохол.

          Търгът ще се проведе на 01.12.2023 г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов“ № 15 от 09:00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 255,00 (двеста петдесет и пет) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 255,00 (двеста петдесет и пет) лева;

            - цена на тръжната документация, невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 212,00 кв. м, от които: открита площ № 1 – 72,00 кв.м и открита площ № 2 – 140,00 кв.м“ с местонахождение гр. Нови Искър, община Столична, област София град, в района на жп спирка Кумарица (ПИ с идентификатор 00357.5361.1036 по КККР на гр. Нови Искър).

          Търгът ще се проведе на 01.12.2023 г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов“ № 15 от 09:30 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 452,00 (четиристотин петдесет и два) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 452,00 (четиристотин петдесет и два) лева;

            - цена на тръжната документация, невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 20,00 кв. м“, с местонахождение гр. Видин, община Видин, област Видин, в района на жп гара Видин (част от ПИ с идентификатор 10971.502.972 по КККР на гр. Видин), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – бърза закуска.

          Търгът ще се проведе на 01.12.2023 г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца ул. „В. Кънчов“ № 15 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева;

            - цена на тръжната документация, невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

       Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на Железопътна секция Враца.

       Тръжна документация за участие във всеки един от търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 20.11.2023 г. (понеделник), в деловодството на ЖПС Враца,  гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, лично или чрез упълномощено за целта лице.

      Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16:45 часа на 27.11.2023 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.11.2023 г. (понеделник).

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

      Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 23.11.2023 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

      Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, Силвия Николова и Йоанна Петрова – специалисти УС в Звено/служба УСК при ЖПС Враца, GSM: 0889 824488.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg